Nieuws

Publicatie: 24 juni 2019

Door:


In het kader van de agenda voor betere regelgeving hebben het Europees Parlement en de Raad een verordening aangenomen tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Deze rechtshandelingen voorzien nog in het gebruik van de regelgevingsprocedure met toetsing die onder het oude regime bestond. Met de verordening wordt aangesloten bij het juridische kader voor gedelegeerde handelingen aan de Europese Commissie dat door het Verdrag van Lissabon in 2009 werd ingesteld.

Juridisch kader

Tot 2009 bestond er een regelgevingsprocedure met toetsing waarbij het Europees Parlement en de Raad een vetorecht hadden om de maatregelen van de Europese Commissie te blokkeren. In 2009, met het Verdrag van Lissabon, zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in het juridische kader van de ‘comitologie’: de bevoegdheden die toegekend zijn aan de Europese Commissie. Zo werd er een onderscheid gemaakt tussen twee soorten handelingen: gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.
Gedelegeerde handelingen
De gedelegeerde handelingen van de Commissie worden genoemd in artikel 290 VWEU. Deze gedelegeerde handelingen zijn niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking die dienen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een EU-wetgevingshandeling.
Uitvoeringshandelingen
De uitvoeringshandelingen van de Commissie zijn neergelegd in artikel 291 VWEU. Deze uitvoeringshandelingen zijn niet-wetgevingshandelingen die vaak essentiële maatregelen voor de implementatie van bindende EU-handelingen bevatten. Deze uitvoeringshandelingen worden gebruikt wanneer er uniforme voorwaarden voor de lidstaten nodig worden geacht voor de implementatie van een EU-wetgevingshandeling.

Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven

In april 2016 sloten het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie een interinstitutioneel akkoord waarin zij al de noodzaak benadrukten om alle bestaande EU-wetgeving aan te passen naar het juridisch kader dat in 2009 werd ingesteld. Zo werd met name de aanpassing van handelingen die nog verwezen naar de oude regelgevingsprocedure met toetsing een prioriteit.

Verordening tot aanpassing rechtshandelingen

De verordening die recentelijk is aangenomen door het Europees Parlement en de Raad betreft de aanpassing van 64 verordeningen en richtlijnen die voorzien in de oude regelgevingsprocedure met toetsing. Deze bepalingen in de verordeningen en richtlijnen worden aangepast door verwijzingen naar gedelegeerde handelingen en in sommige gevallen naar uitvoeringshandelingen. Tijdens de zittingsperiode van het volgende Europees Parlement zullen de Raad, het Parlement en de Commissie werken aan de aanpassing van de overige rechtshandelingen.

Bron:  

Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen: EU past aanzienlijk aantal rechtshandelingen aan het Verdrag van Lissabon aan, persbericht Europese Commissie

Door:

Laura Hollmann, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Betere regelgeving, dossier Kenniscentrum Europa decentraal
Delegated and implementing acts, Bright-tool
Mededeling van de Commissie – Betere regelgeving: betere resultaten voor een sterkere Unie, Europese Commissie