Nieuws

Publicatie: 27 mei 2019

Door:


De Europese lidstaten hebben vorige week de nieuwe meststoffenverordening officieel aangenomen. De nieuwe regels zorgen voor harmonisatie van de normen die binnen de EU gelden voor meststoffen, waardoor deze binnen de hele Unie verhandeld kunnen worden. In feite ontstaat er zo een open Europese markt voor meststoffen. Op dit moment is deze markt nog erg gefragmenteerd. Hoewel de verordening nu formeel is aangenomen duurt het nog drie jaar voordat deze daadwerkelijk van toepassing wordt.

In november 2018 werd er al een voorlopig akkoord bereikt met het Europees Parlement over de nieuwe regels. De Europese lidstaten hebben nu ook formeel met de overeengekomen tekst ingestemd. De verordening bevat limieten voor een reeks verschillende contaminanten (verontreinigende stoffen) die in meststoffen mogen zitten. Zo mag fosfaatkunstmest niet meer dan 60 milligram cadmium per kilo bevatten. Lidstaten mogen deze normen desgewenst verder aanscherpen.

CE-markering

Meststoffen die aan de eisen van de verordening voldoen krijgen een CE-markering, waardoor ze op de Europese markt verhandeld kunnen worden. Producten zonder een dergelijke markering kunnen alleen op de eigen, nationale markt worden verkocht. Naast de maxima voor contaminanten staat de verordening ook toe dat meststoffen met een laag cadmiumgehalte van maximaal 20 milligram per kilo daarvoor een speciaal label kunnen krijgen.

Belang voor Nederland

De nieuwe verordening is met name voor Nederland van groot belang. Als één van de grootste meststoffenproducenten van Europa heeft ons land baat bij een geharmoniseerde Europese markt. Daarnaast is Nederland koploper als het gaat om de innovatieve ontwikkeling van duurzame bronnen, zoals dierlijke bijproducten of zuiveringsslib.
Nu de verordening formeel is aangenomen moet deze worden gepubliceerd in het Europese publicatieblad. Twintig dagen na publicatie treedt de verordening in werking. Na de inwerkingtreding van de verordening, 20 dagen na publicatie, wordt deze na drie jaar van toepassing. Dit betekent dat lidstaten pas over drie jaar aan de regels moeten voldoen, en dus de tijd hebben om zich hierop voor te bereiden. Omdat het een verordening betreft zijn de regels rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten en hoeven ze niet eerst omgezet te worden in nationale wetgeving.

Bron

EU neemt nieuwe regels aan voor meststoffen, Raad van de Europese Unie

Meer informatie

Duurzaamheid, milieu en klimaat, kenniscentrum Europa decentraal
Europees akkoord gesloten over meststoffenverordening, kenniscentrum Europa decentraal
Op valreep Brussels akkoord over mestmarkt, kenniscentrum Europa decentraal