De EU-fondsenwijzer biedt een overzicht van de verschillende Europese financieringsmogelijkheden voor projecten op zeer uiteenlopende thema’s, van innovatie tot milieu en van digitalisering tot mobiliteit. Hieronder staat een overzicht met een uitleg van de belangrijkste begrippen uit de fondsenwijzer.

Beschikbare gelden

De beschikbare gelden worden weergegeven als het gehele EU-bedrag beschikbaar voor de periode 2021-2027 evenals het deel van het geld dat voor Nederland is gereserveerd. Niet alle fondsen beschikken over een vaste allocatie van de gelden per lidstaat.

Cofinanciering

Elk EU-programma biedt financiële middelen om de specifieke doelstellingen en acties uit het desbetreffende programma te financieren. Deze middelen, ook wel cofinanciering of medefinancieringspercentage genoemd, verwijzen naar de bijdrage die de EU aan een project levert. Het wordt uitgedrukt als een percentage van de totale kosten van het programma. Voor de EU-financiering geldt gewoonlijk een maximumdrempel, die voor elk operationeel programma door de Commissie wordt vastgesteld.

Een cofinancieringspercentage van 80% houdt bijvoorbeeld in dat de gemaakte kosten binnen een bepaald project voor maximaal 80% door de subsidie gedekt worden. De overige 20% van de kosten dient de aanvrager zelf te bekostigen.

Direct, gedeeld en indirect beheer

Het geld dat wordt verstrekt vanuit de verschillende fondsen binnen het Meerjarig Financieel Kader (MFK) is onderverdeeld in drie beheersvormen, namelijk:

Direct: De EU-financiering wordt rechtstreeks door de Europese Commissie beheerd.

Gedeeld: De EU-financiering wordt door de Europese Commissie en de nationale autoriteiten gezamenlijk beheerd.

Indirect: De EU-financiering wordt door partnerorganisaties of andere autoriteiten binnen of buiten de EU beheerd.

In de EU-fondsenwijzer wordt het beheer in drie opties weergegeven:

  • EU (volledige verantwoordelijkheid van de EU en gelieerde instanties)
  • EU & NL (gedeelde verantwoordelijkheid van de EU en Nederland)
  • NL (volledige verantwoordelijkheid ligt in Nederland)

Europese partners / consortium

Veel Europese financieringsprogramma’s omvatten een samenwerkingscomponent. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient er met meerdere partijen te worden samengewerkt aan een bepaald project. Meestal betreft het meerdere partners uit verschillende lidstaten of is er sprake van een samenwerking tussen onderwijs- en kennisinstellingen, het MKB en decentrale overheden.

Het vinden van samenwerkingspartners is onder andere mogelijk via de Partner Search op de EU-portal Funding and Tenders opportunities. Hier kunt u oproepen tot samenwerking plaatsen, maar ook zelf reageren op verzoeken van andere organisaties in uw vakgebied.

Slagingspercentage

Het slagingspercentage geeft aan hoeveel procent van de ingediende aanvragen uiteindelijk is gehonoreerd. De cijfers zijn echter niet voor elk programma even toegankelijk, wat maakt dat de slagingskans regelmatig onbekend is.

Meer informatie

Voor fondsen die geheel of gedeeltelijk beheerd worden door Nederlandse instanties vindt u hier linkjes voor meer informatie. Hier wordt meestal nader ingegaan op de specifieke aanvraagprocedures en financieringsmogelijkheden.