Nieuws

Publicatie: 7 september 2020

Door: en


Herstel van Europa na de coronacrisis. Dat is de belangrijkste prioriteit van het Duits voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De belangrijkste actiepunten van het Duits voorzitterschap zijn het stimuleren van de economie en het versterken van de onderlinge solidariteit. Duitsland is van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 voorzitter van de Raad van de Europese Unie.  

Prioriteiten van het Duits voorzitterschap

Gebaseerd op haar eigen nationale prioriteiten en in lijn met de richtlijnen die zijn opgesteld in de Europese strategische agenda voor de periode van 2019-2024, prioriteert het Duits voorzitterschap in haar programma: 

  • Een gezamenlijke en gecoördineerde Europese aanpak van de coronacrisis; 
  • De onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 van de EU
  • Onderhandelingen over de toekomstige (handels)relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. 

Andere belangrijke accenten die het Duits voorzitterschap wil aanbrengen zijn:  

  • Een sterkere en innovatieve Europese Unie; 
  • Een eerlijke Europese Unie;
  • Een duurzame Europese Unie; 
  • Een veiligere Europese Unie, gebaseerd op Europese waarden;
  • Een sterkere en soevereine Europese Unie in de wereld.  

Financiën

Het Duits voorzitterschap wil een duurzame en inclusieve groeistrategiegericht op het versterken van de economie en het veiligstellen van de werkgelegenheid. Sleutels voor het herstel zijn de overgang naar een duurzame economie en het versterken van de Europese interne markt. 

Meerjarig financieel kader (MFK)

Duitsland wil met het MFK een bijdrage leveren aan het herstel op de lange termijn. Het voorzitterschap wil erop inzetten dat tijdig wordt gestart met de implementatie van nieuwe programma’s onder het toekomstige MFK. Het Duits voorzitterschap streeft daarom naar een snelle afronding van de lopende MFK-onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement.  

Duurzaamheid

De discussies over de Europese Green Deal en een Europese ‘klimaatwet’ wil het Duits voorzitterschap zo goed mogelijk begeleidenMet nadruk op thema’s als klimaatmitigatiebiodiversiteit en duurzame digitalisatie. Het Duits voorzitterschap wil de leiderschapsrol van de EU op het gebied van milieu- en klimaatbeleid voortzetten. Lees meer over de voor decentrale overheden relevante punten van de Green Deal in dit artikel van Kenniscentrum Europa decentraal. 

Biodiversiteit

De biodiversiteitsstrategie van de Europese Commissie gaat over verschillende oorzaken van biodiversiteitsverlies, zoals klimaatverandering en vervuiling. De strategie bevat doelstellingen en maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit. Het Duits voorzitterschap streeft ernaar dat de Raad de conclusies goedkeurt. Daarmee spreekt de Raad haar steun uit voor een besluit dat het verlies aan biodiversiteit, met name onder vogels en insecten, kan voorkomen. Deze biodiversiteitsstrategie wordt gezien als een centraal element van het Europese herstelplan voor de periode na Covid-19.  

Achtste milieuactieprogramma en landbouw

Het Duits voorzitterschap wil onderhandelingen beginnen over het achtste milieuactieprogramma (MAP8) van de EU. Dit is het toekomstig kader voor de prioriteiten en doelstellingen van het Europese milieubeleid. Het milieuactieprogramma focust op de implementatie en monitoring van EU klimaatdoelen. Daarnaast streeft het Duits voorzitterschap naar een algemene aanpak van de Raad bij de onderhandelingen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020. De ‘van boer tot bord’ strategie van de Europese Commissie is nauw gebaseerd op dit gemeenschappelijk landbouwbeleid.  

Staatssteun

Bovendien wil Duitsland tijdens haar voorzitterschap de nadruk leggen op het moderniseren van de Europese staatssteunregels die een eerlijk speelveld tussen ondernemingen bevorderen maar ook de doelstellingen van de Europese Green deal ondersteunen. Zo is het Duits voorzitterschap bijvoorbeeld voornemens om de herziening van de staatsteunregels ten aanzien van milieu- en energiesubsidies een prioriteit te maken.  

Voorzitterschap van de raad van de EU

Het voorzitterschap is een roulerende rol. Duitsland neemt het stokje over van Kroatië. Duitsland heeft samen met Portugal en Slovenië, de achtereenvolgende EU-voorzitterschappen, een gezamenlijk prioriteitenprogramma opgesteld. Het motto luidt ‘samen voor het herstel van Europa’  Naast het plannen en voorzitten van vergaderingen van de Raad, vertegenwoordigt het voorzitterschap de Raad in de betrekkingen met andere EU-instellingen. Het voorzitterschap moet daarom optreden als een eerlijke en neutrale bemiddelaar. Het voorzitterschap werkt nauw samen met de voorzitter van de Europese Raad (Charles Michel) en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheids­beleid (Commissaris Josep Borell). Het is gebruikelijk dat enkele vergaderingen op zowel ambtelijk als ministerieel niveau plaatsvinden in de lidstaat die voorzitter is. Nederland krijgt in 2029 het voorzitterschap weer toebedeeld. 

Door

Lisa Scheffers en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal  

Bron

Together for Europe’s recovery, programma Duits voorzitterschap van de Raad van de EU
Doelen Duitse voorzitterschapGerman Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
Priority Dossiers under the German EU Council PresidencyEuropean Parliamentary Research Service Blog