Nieuws

Publicatie: 7 juni 2021

Door: en


De Europese Commissie neemt nieuwe maatregelen om de culturele en de creatieve sector binnen Europa te ondersteunen. De reeks maatregelen volgt na de goedkeuring van het nieuwe werkprogramma ‘Creatief Europa’. Door de goedkeuring komt er voor 2021 een bedrag van ongeveer 300 miljoen euro vrij. Hierdoor kunnen kunstenaars en professionals uit alle culturele sectoren aanspraak maken op financiële middelen om interdisciplinair en grensoverschrijdend samen te werken.

Creatief Europa

Culturele en creatieve sectoren leveren een belangrijke bijdrage aan de Europese samenleving. Veel EU-beleidsterreinen hebben tevens raakvlakken met de culturele sector, waaronder onderwijs, onderzoek, sociaal beleid, regionale ontwikkelingen en externe betrekkingen. Daarom zet de EU zich middels het programma Creatief Europa in voor ondersteuning en bevordering van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Creatief Europa werd in 2014 geïntroduceerd en heeft door de jaren heen een groot aantal projecten weten te ondersteunen. In de periode 2014-2021 zijn meer dan 13.000 subsidies verleend, waarmee het programma onder andere 647 culturele samenwerkingsprojecten, activiteiten van 1144 bioscopen en de vertaling van 3500 boeken heeft medegefinancierd.

Het programma 2021-2027

Het programma Creatief Europa zal ook voor de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de culturele sector. Hierbij staan twee overkoepelende doelstellingen centraal:

  • Het beschermen, ontwikkelen en bevorderen van zowel de Europese culturele en taalkundige verscheidenheid en Europese erfgoed;
  • Het vergroten van het concurrentievermogen en het economisch potentieel van de culturele en creatieve sector, met nadruk op de audiovisuele sector.

Om een gerichte aanpak te kunnen garanderen is Creatief Europa opgedeeld in drie sub-programma’s: Cultuur, Media en Sectoroverschrijdend. Elk van deze onderdelen heeft  zijn eigen specifieke doelstellingen en prioriteiten. De nadruk binnen het hele programma ligt op het bevorderen van grensoverschrijdende creaties, de wereldwijde verspreiding en promotie van Europese werken, innovatie in alle sectoren en een vlottere toegang tot financiering dankzij hogere EU-medefinancieringspercentages. Alle projecten in het kader van Creatief Europa moeten daarnaast voldoen aan het beginsel van gendergelijkheid en rekening houden met milieueisen.

Het programma Creatief Europa 2021-2027 voorziet onder meer in:

  • Een steunregeling voor de vertaling van literaire werken en de ontwikkeling van publicatiepartnerschappen;
  • Diverse EU-prijzen op het gebied van literatuur, muziek, architectuur en cultureel erfgoed;
  • Een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid van Europese audiovisuele werken op alle mogelijke platforms en over grenzen heen;
  • Een creatief innovatielab om innovatieve methoden voor het creëren, verspreiden en promoten van inhoud in verschillende sectoren te bevorderen;
  • De promotie van Europese waarden, zoals mediawijsheid, pluralisme en vrijheid.

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in de publieke financiering van cultuur. Zo zijn provincies en gemeenten onder andere verantwoordelijk voor het lokale cultuurbeleid, met inbegrip van musea, bibliotheken en muziekscholen. Met de vrijgekomen financiële middelen uit de EU kan mogelijk een bijdrage worden geleverd aan het lokale en regionale cultuurbeleid.

Oproepen voor voorstellen

De eerste oproepen tot het indienen van voorstellen staan inmiddels open voor alle organisaties die werkzaam zijn binnen de culturele en creatieve sector. Meer informatie over de specifieke oproepen en toelatingscriteria is te vinden op de website van Creatief Europa.

Bron

Creatief Europa: meer dan 2 miljard euro om het herstel, de veerkracht en de diversiteit van de culturele en creatieve sectoren te ondersteunen, Europese Commissie

Meer informatie

Grensoverschrijdende samenwerking, Kenniscentrum Europa decentraal

Het werkprogramma Creatief Europa 2021-2027, Europese Commissie

Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal