Nieuws

Publicatie: 20 januari 2020

Door:


De Community of Practice CITIES (COP-CITIES) is een forum waar ervaringen en expertise omtrent steden en stedelijk beleid worden gecollectiviseerd. Meerdere soorten belanghebbenden – waaronder onderzoeksinstituten, NGO’s, en (netwerken van) steden – kunnen lid worden van deze ‘gemeenschap’. Onlangs is de zogenoemde ‘routekaart’ voor 2020 gepubliceerd, waarmee COP-CITIES zijn prioriteiten voor 2020 uiteenzet.

Focusgebieden voor 2020

Voor 2020 wordt een focus op meerdere aspecten omtrent stedelijk beleid en stedelijke ontwikkeling voorgesteld:

De toekomst van steden

Uit de routekaart blijkt dat de transitie naar een nieuwe, duurzame economie steden kansen biedt om de samenwerking tussen steden op gebieden als klimaatverandering, digitalisering en de circulaire economie te verbeteren. Daarnaast zijn steden verantwoordelijk voor 70% van alle broeikasgasemissies. COP-CITIES vind het belangrijk om te onderzoeken of gedragsverandering bij inwoners van de stad bij kan dragen aan de doelen van de nieuwe Europese Commissie in dit kader.

Training en verspreiding

Er zullen in 2020 twee bijeenkomsten worden georganiseerd om twee nog uit te komen handboeken voor steden te verspreiden. De COP-CITIES stelt dat steden belangrijk zijn bij in het delen van best practices die worden verzameld in twee boeken: het ‘Handbook of Sustainable Urban Development’ en het ‘Europea Handbook for SDG Voluntary Local Reviews ’. Deze laatste handleiding helpt lokale en regionale overheden bij het rapporteren van hun voortgang met de duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals opgesteld door de Verenigde Naties.
Verdere gebieden zijn:

  • een City Science Initiative, waarmee de manier waarop wetenschap bijdraagt aan stedelijke uitdagingen wordt geoptimaliseerd;
  • City-Labs: het opzetten van een netwerk van kenniscentra over stedelijke problemen;
  • het stimuleren van het vinden van oplossingen voor stedelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door middel van pilotprojecten, zodat meer steden er gebruik van kunnen maken.

Door:

Bram Schreuder en Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Roadmap for 2020 Community of Practice on Cities, Europese Commissie (JRC / DG REGIO)

Meer informatie:

Urban Agenda, Kenniscentrum Europa decentraal
Hoe implementeert uw organisatie de Sustainable Development Goals, praktijkitem Kenniscentrum Europa decentraal