Nieuws

Publicatie: 6 januari 2022

Door:


De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij begin 2022 zal gaan controleren op de naleving van de transparantieverplichtingen, die voorvloeien uit het staatssteunrecht. Daarom worden alle (decentrale) overheden verzocht om ervoor te zorgen om vóór 15 januari 2022 de TAM te gebruiken met betrekking tot alle individuele steunverlengingen, waarvan het bedrag boven de betreffende TAM-drempel uitkomt en waarvoor de deadline voor plaatsing in de TAM reeds is verstreken of bij bijna verstrijkt.

Transparantieverplichting

De transparantieverplichting houdt in dat (decentrale) overheden via de State Aid Transparancy Aid Module (hierna: TAM) informatie verstrekken over verleende staatssteun. Deze informatie is vervolgens in het transparantieregister van de Europese Commissie terug te vinden, dat voor een ieder toegankelijk is. In het geval een (decentrale) overheid steun verleent aan slechts een enkele onderneming en deze steun boven een bepaalde drempel uitkomt, moet de steunverlenende instantie melding maken van de steun via de TAM. Deze verplichting geldt voor alle steunverleningen boven de TAM-drempel, dus zowel voor individuele steun die als ad-hocsteun is kennisgegeven, als voor individuele steun op basis van een regeling op basis waarvan meermaals steun kan worden verleend. Ook voor decentrale overheden die staatssteun verlenen, gaan deze transparantieverplichtingen op.

De transparantieverplichting is onder meer terug te vinden in een aantal staatssteunvrijstellingen, zoals de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). De TAM-drempels  die de AGVV en de LVV stellen, bedragen in beginsel €500.000,=. Als de begunstigde in de primaire landbouwsector actief is, is de drempel €60.000,= (artikel 9 lid 4 AGVV en artikel 9 lid 2 LVV). Tevens zijn er transparantievereisten voor steun die is toegekend onder het Tijdelijk Steunkader vanwege de huidige COVID-19 uitbraak. De TAM-drempel van het Tijdelijk Steunkader is in beginsel €100.000,=. Voor steun die door de Commissie is goedgekeurd op basis van een melding kunnen specifieke transparantieverplichtingen gelden, op basis van de voorwaarden van het goedkeuringsbesluit.

Om een staatssteunregel te publiceren via de TAM, moet een decentrale overheid beschikken over een TAM-account. Deze kan worden aangevraagd via het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl). Ook voor vragen over de TAM kunt u bij het ministerie terecht.

Controle door de Europese Commissie

De deadline voor het voldoen aan de transparantieverplichting is door de Europese Commissie vastgesteld op 15 januari 2022. Voor die tijd dienen de lidstaten, en daarmee dus ook decentrale overheden, te voldoen aan de voor hen geldende transparantieverplichtingen. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij alle individuele steunverlengingen, waarvan het bedrag boven de betreffende TAM-drempel uitkomt en waarvoor de deadline voor plaatsing in de TAM reeds is verstreken of bij bijna verstrijkt, vóór 15 januari 2022 in de TAM moeten invoeren.

Meer informatie