Nieuws

Publicatie: 2 maart 2020

Door:


De consultaties voor een meerjarenplan 2021-2024 van de Benelux zijn gestart onder het Nederlandse voorzitterschap, bekleed door minister Stef Blok. De Benelux-landen roepen geïnteresseerden op om hun stem te laten horen om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken. De bijdrage van decentrale overheden in de grensregio’s aan de doelstellingen van de Benelux is van groot belang. Zij kunnen namelijk grensbelemmeringen in hun praktijk ervaren.

Meerjarenplan

Het meerjarenplan van de Benelux voor de komende vier jaar is ingedeeld in acht verschillende thema’s. Deze zijn arbeidsmobiliteit, mobiliteit, interne markt, energie-en klimaatbeleid, veiligheid, fraudepreventie, duurzame en rechtvaardige samenleving en klimaatverandering. Benelux vraagt aan burgers, bedrijven, overheden en alle andere geïnteresseerden om mee te denken over de juiste invulling voor deze thema’s om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken. Via het online consultatieplatform die te vinden is op consult.benelux.int, is het mogelijk om de belangrijke onderwerpen te selecteren en ideeën over de thema’s te delen om de samenwerking in de regio te versterken. De Benelux vraagt om hierbij vooral ‘out of the box’ te denken. Alle bijdragen worden meegenomen in aankomende overlegsessies, waarin de doelstellingen van de samenwerking verder worden uitgewerkt.

Benelux

De Benelux is een grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, België en Luxemburg met als doel een regio zonder grenzen te bereiken. Als voorloper van de Europese Unie is het streven van de Benelux om een effectieve samenwerking te realiseren. Elke vier jaar worden de doelstellingen van de samenwerking in een meerjarenplan uitgewerkt. Dit plan wordt door het Benelux Comité van Ministers goedgekeurd en wordt verder ingevuld in jaarlijkse werkplannen van het secretariaat-generaal.

Decentrale overheden en het meerjarenplan

De bijdrage van decentrale overheden in de grensregio’s aan de doelstellingen van de Benelux is van groot belang. Naast de burgers zijn zij degenen die de grensbelemmeringen dagelijks in de praktijk kunnen ervaren. Vooral op gebied van de arbeidsmarkt, sociale (on)zekerheid, zorgverlening, de erkenning van diploma’s en mobiliteit zijn er volgens de Benelux nog veel belemmeringen. Veel van deze gebieden zijn ook geformuleerd in de acht thema’s van het meerjarenplan.
Arbeidsmobiliteit
Het streven van de Benelux is om de arbeidsmarkt ‘grensneutraal’ te maken. Dit betekent dat de verschillen in wetgeving van de verschillende landen geen belemmering mogen vormen voor de arbeidsmobiliteit in grensregio’s. Decentrale overheden kunnen dit mogelijk maken door een gelijktrekking wat betreft diploma-erkenning, beroepskwalificaties en stages, maar ook betere informatieverstrekking aan werkgevers en werknemers over relevante regelgeving van betrokken landen.
Interne markt
Hoewel we sinds 1992 van een interne markt spreken, blijven er hindernissen bestaan. Het doel van de Benelux is om de interne markt te moderniseren om – waar mogelijk – een groei van de economie en banen te stimuleren. Deze modernisering van de interne markt binnen de Benelux kan als voorbeeld dienen om ook het regelgevend kader op Europees niveau te moderniseren.
Veiligheid en fraudebestrijding
Uit het meerjarenplan blijkt dat er steeds vaker sprake is van grensoverschrijdende criminaliteit en fraude. De Benelux acht een intensieve politionele samenwerking essentieel om georganiseerde criminaliteit en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Fraude komt in verschillen vormen voor, dus is het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe fraudetechnieken. Dit maakt het makkelijker om de verschillende frauderegels en -praktijken van de landen op elkaar af te stemmen.
Duurzaam leven
Duurzaamheid en innovatie zijn het uitgangspunt van de thema’s mobiliteit, energie en klimaat, duurzame- en rechtvaardige samenleving en klimaatverandering. De Benelux-landen willen overschakelen naar duurzaam personen- en goederenvervoer. De klimaatdoelen van Parijs zijn opgenomen in het meerjarenplan. Deze doelen worden in nauwe samenwerking met de grote buurlanden Duitsland en Frankrijk gerealiseerd. Armoedebestrijding – en in het bijzonder kinderarmoede – is een nieuw aandachtspunt bij het realiseren van een rechtvaardige samenleving. De gevolgen van klimaatverandering zijn grensoverschrijdend en worden door de Benelux-landen samen opgepakt. Met name in de bouwsector wordt het hergebruik van afvalstromen bevorderd om bij te dragen aan een koolstofarme economie.

Bron

Benelux-landen starten consulatie rondom meerjarenplan, Benelux

Meer informatie

Grensoverschrijdende samenwerking, Kenniscentrum Europa decentraal
Benelux, Kenniscentrum Europa decentraal