Nieuws

Publicatie: 27 september 2021

Door: en


De Europese Commissie heeft een voorstel geïntroduceerd voor een verordening met betrekking tot de kortetermijnverhuur van woningen. Deze verordening heeft als doel deze vorm van verhuur aan banden te leggen en daarbij een gelijk speelveld voor alle aanbieders te creëren. Het voorstel is met name van belang voor gemeenten, omdat zij door middel van een dergelijke verordening nieuwe regels toe kunnen passen om de wildgroei van kortetermijnverhuur in te kunnen perken. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 oktober 2021 feedback geven. De Commissie zal de feedback vervolgens meenemen bij de verdere ontwikkeling en totstandbrenging van de verordening.

Achtergrond

De kortetermijnverhuur van woningen, met name in de grotere en daarmee toeristische steden, blijkt al jarenlang een probleem voor decentrale overheden. Er kan krapte op de woningmarkt door ontstaan, waardoor de prijzen stijgen en de zoektocht naar een geschikte en betaalbare woning bemoeilijkt wordt. Bovendien zijn decentrale overheden bezorgd over de naleving van de toepasselijke regels, zoals bijvoorbeeld gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Kortetermijnverhuurders hebben van hun kant herhaaldelijk gewezen op het bestaan van belemmeringen die het gevolg zijn van versnipperde, omslachtige en beperkende voorschriften, die bovendien variëren van lidstaat tot lidstaat en van gemeente tot gemeente. Het voorliggende initiatief van de Commissie tracht dit probleem aan te pakken door data omtrent kortetermijnverhuur toegankelijk te maken voor decentrale overheden en door regels en voorwaarden, die door hen kunnen worden ingeroepen om beperkingen te stellen, verder uiteen te zetten.

Voorstel voor een verordening

Het gebrek aan beschikbare en toegankelijke data zorgt er momenteel voor dat decentrale overheden moeilijkheden ondervinden met het introduceren van geschikte maatregelen met betrekking tot de kortetermijnverhuur. Hierbij moet gedacht worden aan het ontbreken van gegevens omtrent de verhuurders en hoe vaak zij bijvoorbeeld woningen verhuren. Om de toegang tot dergelijke data te realiseren, zullen er mogelijk nieuwe registratieverplichtingen verbonden worden aan kortetermijnverhuur, evenals transparantie-eisen tussen platforms en overheidsinstanties. Verder kan de verordening regels en voorwaarden verbonden aan kortetermijnverhuur verder uiteenzetten, zoals aparte regels voor puur incidentele verhuur en verhuur op een meer consistente basis. Het doel hiervan is om rechtszekerheid te bieden aan zowel decentrale overheden als aan verhuurders of eigenaren van verhuurplatforms zoals Airbnb. Tevens biedt een dergelijke verordening houvast om eventuele maatregelen in overeenstemming te brengen met de interne markt.

Feedback

Belanghebbenden, zoals verhuurders, decentrale overheden en eigenaren van verhuurplatforms kunnen tot en met 14 oktober een feedback omtrent het voorstel achter laten. Bij de verdere ontwikkeling en afstemming van het initiatief wordt rekening gehouden met de feedback. De link naar de consultatie vindt u hier.

Door

Fabienne Hekman en Piet Veerkamp, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

Toeristische diensten – kortetermijnverhuur, Europese Commissie

Meer informatie

Dienstenrichtlijn, Kenniscentrum Europa decentraal
Uitspraak Hof van Justitie: vergunningsplicht voor verhuurders bij kortstondig verhuur in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn, Kenniscentrum Europa decentraal
EUrrest Cali Apartments, Kenniscentrum Europa decentraal