Nieuws

Publicatie: 29 maart 2021

Door: en


De Europese Commissie vraagt feedback op voorgenomen maatregelen omtrent het initiatief inzake de productie van duurzame producten. Met dit voorstel wil de Commissie toekomstige producten op de Europese markt geschikt maken voor een klimaat neutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie.

Initiatief duurzame producten

Het initiatief voor duurzame producten beoogt een verandering in de gehele levenscyclus te bewerkstellingen. Belangrijk onderdeel hiervan is de herziening van de huidige Ecodesign Richtlijn (richtlijn 2009/125/EG inzake ecologisch ontwerp), waaronder een uitbreiding naar niet energie-gerelateerde producten. Het voorstel komt voort uit het actieplan circulaire economie, dat in maart 2020 werd gepresenteerd als onderdeel van de Europese Green Deal. Met het initiatief worden onderstaande tekortkomingen van de markt en regelgeving gecorrigeerd:

  • Het huidige productie- en consumptiepatroon is te veel gericht op eenmalig gebruik en biedt weinig tot geen mogelijkheden voor hergebruik.
  • EU-initiatieven en wetgeving sluiten niet of slechts gedeeltelijk aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU.
  • Er is een gebrek aan betrouwbare informatie over duurzaamheid in de productieketens. Hierdoor wordt het vermogen van producenten om duurzame producten aan te bieden verminderd en worden consumenten belemmert bij het kopen van de producten met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk.

Voorstellen voor een duurzamer productenbeleid

Het toekomstige EU-productenbeleid moet de negatieve milieu en klimaat effecten van het productieproces inperken. Concreet betekent dit het verlengen van de levensduur van producten door hergebruik van grondstoffen en het inzetten op milieuvriendelijke energiebronnen. Daarnaast zullen de volgende maatregelen in overweging worden genomen:

  • Het vaststellen van overkoepelende beginselen voor productduurzaamheid;
  • Het vaststellen van EU-regels om producenten verantwoordelijk te stellen voor het leveren van meer circulaire producten en ingrijpen voordat producten onterecht tot afval worden verwerkt (bijvoorbeeld door reserveonderdelen voor een langere periode beschikbaar te stellen en reparatieservices te faciliteren);
  • Het vaststellen van maatregelen met betrekking tot het productieproces om recycling te vergemakkelijken en gevaarlijke stoffen eerder te identificeren;
  • Het vaststellen van maatregelen om vernietiging van onverkochte duurzame goederen te verbieden;
  • Het vaststellen van verplichte duurzaamheidseisen voor overheidsinstanties bij het inkopen en aanbesteden van producten.

Raadpleging

Alle burgers en organisaties (zowel publiek als privaat) die zich bezig houden met een duurzame economie kunnen op de raadpleging reageren. De raadpleging staat open tot en met 9 juni en is te vinden op deze website

Bron

Raadpleging duurzame producten, Europese Commissie

Meer informatie

Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal
Commissie publiceert nieuwe plannen voor circulaire economie, Kenniscentrum Europa decentraal
Overheden in de EU maken te weinig gebruik van duurzaam aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal