Nieuws

Publicatie: 18 oktober 2021

Door: en


De Europese Commissie stelt voor om de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) te wijzigen om zo de digitale en groene transitie van Europa aan te moedigen. De voorgestelde herziening sluit aan bij de wijzigingen in de AGVV eerder dit jaar. Decentrale overheden hebben nu de mogelijkheid om feedback te geven op het voorstel van de Europese Commissie.

Staatssteun en de AGVV

In beginsel is staatssteun niet toegestaan, tenzij deze van tevoren is goedgekeurd door de Europese Commissie. Staatssteun kan namelijk tot oneerlijke concurrentie op de Europese interne markt leiden. In verschillende vrijstellingen, zoals de AGVV, staat beschreven onder welke voorwaarden staatssteun toch wordt toegestaan. De AGVV bepaalt dat staatssteun die bijdraagt aan bepaalde beleidsdoeleinden (bijvoorbeeld milieubescherming en onderzoek, ontwikkeling en innovatie) niet eerst goedgekeurd hoeft te worden door de Europese Commissie. Een kennisgeving aan de Europese Commissie volstaat als de staatssteun wordt verleend op basis van de AGVV.

Voorstel tot wijziging van de AGVV

De AGVV wordt veelvuldig gebruikt door (decentrale) overheden om staatssteun te kunnen verstrekken. Vanwege deze significante rol is het belangrijk dat de AGVV inspeelt op ontwikkelingen in de Europese Unie. Dit voorstel sluit aan bij de toenemende aandacht binnen de Europese Unie voor digitale innovatie en duurzaamheid. Dit laatste mede dankzij de Green Deal. De Europese Commissie stelt voor om de AGVV aan te passen in het licht van de uitkomsten van de brede evaluatie van het staatssteunbeleid en de zogeheten Fitness Check, welke toeziet op de modernisering van het staatssteunbeleid. Daarnaast zijn ook de wensen van lidstaten, de marktervaring van de Commissie en de ervaring opgedaan in de beschikkingspraktijk allemaal meegenomen tijdens het opstellen van het voorstel. De AGVV zal ook worden afgestemd op de bepalingen van een aantal onlangs herziene staatssteunrichtsnoeren, waaronder de richtsnoeren voor energie- en milieusteun en de kaderregeling voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Vrijstellingen

Door de voorgenomen herziening wordt het gemakkelijker voor zowel centrale als decentrale overheden om staatssteun, gericht op de duurzame en digitale transitie, te kunnen verlenen. Desbetreffende steunmaatregelen hoeven namelijk niet meer vooraf te worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Op grond van het voorstel hoeven lidstaten voortaan steunmaatregelen die betrekking hebben op onder andere onderzoeks-,ontwikkelings- en innovatiesteun en milieu- en energiesteun niet meer aan te melden bij de Commissie. Zo geeft het voorstel lidstaten meer mogelijkheden om investeringen die dienen ter reductie van CO-2 emissies te ondersteunen onder specifieke voorwaarden. Investeringssteun ten behoeve van de reducering van CO-2 emissie krijgt daarom een nieuwe, specifieke vrijstelling in het voorstel. Wat betreft steunmaatregelen met betrekking tot innovatieprojecten worden bepaalde concepten en definities verduidelijkt om zo te zorgen voor een betere toepassing van de relevante bepalingen. Zo wordt het begrip ‘industrieel onderzoek’ verder toegelicht en wordt er een bredere invulling aan dit begrip gegeven dan voorheen. Hierdoor omvat het begrip in het nieuwe voorstel ook activiteiten op het gebied van digitale technologie.

Feedback

Vanaf 6 oktober 2021 tot en met 8 december 2021 bestaat er de mogelijkheid voor burgers en organisaties, waaronder decentrale overheden, om feedback te geven op het voorstel van de Europese Commissie. De feedback kan als bijlage per e-mail naar de Commissie worden gestuurd of worden meegenomen in de Nederlandse reactie vanuit het Interdepartementale Staatssteun Overleg (ISO). Vanuit de coördinerende rol van het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden (CSDO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is het mogelijk om de reactie van de decentrale overheden mee te nemen in de Nederlandse reactie op deze consultatie die vanuit het Interdepartementale Staatssteun Overleg (ISO) aan de Commissiediensten wordt verzonden. Om die reden is het tekstvoorstel uitgezet binnen het Vakberaad Europees recht van de provincies en binnen een overleggroep van de Managementautoriteiten. Als er gemeenten zijn die een reactie willen geven, is dat ook mogelijk.

Graag ontvangt het CSDO van het Ministerie van BZK uiterlijk op woensdag 27 oktober 2021 een eerste inbreng – in het Engels – ten behoeve van de concept reactie op coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl en ghaitrie.hanoeman@minbzk.nl. Meer informatie omtrent het versturen van een directe email naar de Commissie kan worden gevonden op deze pagina.

Bron

Targeted review of the General Block Exemption Regulation (State aid): revised rules for State aid promoting the green and digital transition, Europese Commissie

Explanatory Background Note, Europese Commissie

Meer informatie