Nieuws

Publicatie: 30 januari 2022

Door: en


De Europese Commissie wil de staatssteunregels omtrent de landbouw-, bosbouw- en visserijsectoren wijzigen om zo aansluiting te zoeken bij onder andere het herziene Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Green Deal. Door wijzigingen door te voeren, zal de inhoud van de betreffende verordeningen en richtsnoeren in overeenstemming zijn met de duurzame transitie binnen Europa. Decentrale overheden krijgen nu de kans om de voorstellen van de Europese Commissie van feedback te voorzien. Voor gemeenten geldt dat zij tot 15 februari 2022 hun feedback op de voorstellen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kunnen aanleveren.

Evaluatie en voorgestelde aanpassingen

Na het uitvoeren van een uitgebreide evaluatie van het bestaande geheel aan staatsteunregels die van toepassing zijn op zowel de landbouw- als de bosbouw- en visserijsectoren, heeft de Europese Commissie de verzamelde input nu verwerkt in het voorstel voor o.a. een herziene Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). De consultatie heeft betrekking op de volgende richtsnoeren en verordeningen:

De Europese Commissie concludeerde uit deze evaluatie dat de huidige staatssteunregels goed functioneren en voorzien in de juiste handvaten om de beoogde sector-gerelateerde doelen te behalen. Om dit geheel aan regels verder te optimaliseren besluit de Commissie nu dat er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden in de vorm van het verduidelijken van concepten, het vereenvoudigen van voorwaarden en het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn om aansluiting te vinden bij strategische doelen zoals de Green Deal, Farm to Fork-strategie en de Biodiversiteitsstrategie.

Richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden

De Commissie stelt onder andere voor om nieuwe steuncategorieën toe te voegen aan de Richtsnoeren en om bestaande categorieën uit te breiden. Zo wil zijde steuncategorie voor preventie, bestrijding en uitroeiing van dierziekten en steun voor schade veroorzaakt door dierziekten uitbreiden met opkomende dierziekten. Een voorbeeld hiervan is ‘hulp voor de preventie, bestrijding en uitroeiing van besmetting door invasieve uitheemse soorten en opkomende ziekten ter bescherming van de gezondheid van planten, dieren en mensen’. Daarnaast dienen de vernieuwde Richtsnoeren meer steunopties en daarmee stimulansen te bieden voor bosbeheermaatregelen die zowel het milieu als het klimaat begunstigen. Dit gebeurt door het wijzigen van de maximale steunintensiteit: deze wordt verhoogd naar 120% van de in aanmerking komende kosten voor biodiversiteit, klimaat, water-of bodem gerelateerde diensten en koolstoflandbouwprogramma’s.

Landbouwvrijstellingsverordening

De Europese Commissie wil het toepassingsgebied van de LVV uitbreiden door bijvoorbeeld nieuwe vrijstellingscategorieën te introduceren voor de landbouwsector, zoals het verlenen van steun om door beschermde diersoorten veroorzaakte schade te vergoeden en steunmaatregelen die dienen ter compensatie van kosten die zijn ontstaan bij landbouwgrond gelegen in Natura-2000 gebieden. Daarnaast stelt de Commissie voor om ook de bosbouwsector tegemoet te komen. Dit gebeurd door steunmaatregelen toe te voegen (die uitsluitend gefinancierd worden uit nationale fondsen) omtrent bijvoorbeeld boslandbouwsystemen, investeringen in infrastructuur in verband met de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van de bosbouwsector en steun voor het behoud van genetische hulpbronnen in de bosbouw. Ook de steunintensiteit voor steunmaatregelen die vallen onder de LVV zal gewijzigd worden om zo overeen te komen met het onlangs herziene Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Richtsnoeren voor het onderzoek van staatssteun in de visserij- en aquacultuursector

De Europese Commissie wil deze Richtsnoeren begrijpelijker maken en de toepassing ervan makkelijker. In haar ontwerprichtsnoeren introduceert zijnieuwe steuncategorieën,  die beoordeeld worden op basis van de Richtsnoeren. Te denken valt aan steun in de vorm van hulp voor de preventie, bestrijding en uitroeiing van besmetting door invasieve uitheemse soorten en opkomende ziekten en steun ter compensatie van schade veroorzaakt door beschermde diersoorten. Ook wordende regels omtrent steun voor de verlenging van de vissersvloot in de ultraperifere gebieden verduidelijkt.

Visserijvrijstellingsverordening

Met betrekking tot de Visserijvrijstellingsverordening introduceert de Europese Commissie nieuwe categorieën. Dit betreft in het bijzonder steun die dient ter compensatie van door beschermde diersoorten veroorzaakte schade en steun die dient als vergoeding voor schade die is veroorzaakt door bepaalde ongunstige weersomstandigheden.

De-minimisverordening voor de visserijsector

De Commissie stelt voor om de maximale cumulatieve de-minimisbedragen (per lidstaat, op basis van gegevens uit de sector) in deze Verordening te wijzigen.

Feedback

Een ieder, waaronder decentrale overheden, wordt de mogelijkheid gegeven om vanaf 11 januari tot en met 13 maart 2022 hun feedback te leveren op het voorstel van de Europese Commissie. Het concept voorstel van de LVV en de Richtsnoeren is hier terug te vinden. De voorstellen in de visserijsector vindt u hier. De Europese Commissie ontvangt de feedback graag digitaal. Als gemeente kunt u de feedback tot uiterlijk 15 februari 2022 inbrengen bij het ministerie van BZK via coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl.

Bron

Staatssteun: Commissie verzoekt om opmerkingen over voorgestelde herziening van EU-staatssteunregels voor landbouw-, bosbouw- en visserijsector, persbericht Europese Commissie

Meer informatie