Nieuws

Publicatie: 16 september 2019

Door:


De Europese Commissie heeft eind juli 2019 een Mededeling gepubliceerd met richtsnoeren voor de uitvoering van de Single Digital Gateway-verordening. De SDG wordt een online centraal punt dat voor burgers en bedrijven inzichtelijk maakt aan welke voorschriften en vereisten zij moeten voldoen wanneer zij bijvoorbeeld in een andere EU-lidstaat willen wonen of werken. De eerste SDG-Mededeling bevat een overzicht van de te nemen maatregelen, een tijdsplanning en verdeling van de verantwoordelijkheden tot december 2020.

Single Digital Gateway

De Single Digital Gateway wordt ingericht op het huidige Your Europe-platform. De uitvoering van de verordening (Verordening (EU) 2018/1724) legt een aantal verplichtingen op aan decentrale overheden. Zij dienen bijvoorbeeld bepaalde informatie op hun overheidswebsites te plaatsen, of bepaalde nationale administratieve procedures ook toegankelijk te maken voor grensoverschrijdende burgers en bedrijven.
[su_spoiler title=”Wat kunnen gebruikers op het SDG-platform vinden?” icon=”caret”]

 • Informatie over de Europese en nationale regels waar zij mee te maken krijgen als ze gebruik willen maken van de EU interne markt
  Bijvoorbeeld informatie over belastingen of deelname aan openbare aanbestedingen
 • Toegang tot en informatie over online administratieve procedures
  Bijvoorbeeld het aanvragen van een bewijs van verblijf of vergunningen omtrent bedrijfsactiviteiten
 • Toegang tot Europese en nationale diensten voor ondersteuning en probleemoplossing bij het uitoefenen van de rechten van de EU interne markt
  Bijvoorbeeld productcontactpunten of nationale assistentiecentra voor beroepskwalificaties. Zie voor meer informatie het SDG-dossier op onze website.[/su_spoiler]

De bepalingen in de Verordening worden op verschillende tijdstippen van toepassing, variërend van twee tot vijf jaar. Het platform voor de SDG en de informatievoorziening van de Rijksoverheid en Commissie moeten op 12 december 2020 zijn ingesteld. Gemeentelijke instanties krijgen daar twee jaar extra de tijd voor. De online procedures moeten uiterlijk 12 december 2023 toegankelijk zijn.
Om meer duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van de invoering van de SDG hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) een impactanalyse laten uitvoeren. Ook de VNG heeft de impact voor gemeenten onderzocht.

Jaarlijks werkprogramma

De Europese Commissie stelt vanaf nu elk jaar een werkprogramma op, met als doel om de uitvoering van de verordening te vergemakkelijken (artikel 31 SDG-Verordening). De Mededeling van de Commissie bevat dit eerste werkprogramma, waarin maatregelen omtrent vier punten worden uitgewerkt:

a). Het aanleveren van informatie over Europese en nationale rechten

[su_spoiler title=”Relevant voor decentrale overheden” icon=”caret”]

  • De Verordening bevat een lijst met de informatiegebieden waar informatie over moet worden aangeleverd (Bijlage I). Eind dit jaar moeten de nationale coördinatoren een werkplan hebben opgesteld over welke informatie op nationaal niveau nog ontbreekt en welke instanties daarvoor verantwoordelijk zijn.
  • De door nationale instanties beheerde websites moeten voldoen aan de eisen voor webtoegankelijkheid.
  • Via de nationale coördinatoren kunnen ook verzoeken bij de Commissie worden ingediend om ondersteuning bij het vertalen van bepaalde inhoud. De informatie moet namelijk in een taal worden aangeboden die een zo groot mogelijk aantal grensoverschrijdende gebruikers wordt begrepen. In veel gevallen zal dit Engels zijn.[/su_spoiler]
b). Het online toegankelijk maken van nationale administratieve procedures

[su_spoiler title=”Relevant voor decentrale overheden” icon=”caret”]

 • De uiteindelijke deadline voor het online toegankelijk maken van de nationale administratieve procedures ligt pas in december 2023. Eind dit jaar dienen de nationale coördinatoren en bevoegde instanties vast te stellen welke procedures nog toegankelijk gemaakt moeten worden. Begin 2020 wordt uitgewerkt welke belemmeringen er nog zijn en hoe deze aangepakt moeten worden.
 • De Commissie zal eind dit jaar richtsnoeren uitbrengen over hoe ervoor gezorgd kan worden dat nationale onlineprocedures volledig toegankelijk zijn voor grensoverschrijdende gebruikers.
 • Ook kan aan de nationale coördinatoren worden gevraagd welke mogelijkheden er op Europees niveau bestaan voor (mede-)financiering van nationale digitaliseringsmaatregelen.
 • In eerste instantie gaan de Commissie en nationaal coördinatoren aan de slag met het onderzoeken van de juiste toepassing van ICT-benodigdheden die de SDG ondersteunen. Er moet bijvoorbeeld ook worden nagedacht over hoe de reacties van gebruikers worden verzameld en teruggekoppeld aan onder andere decentrale overheden. Het gaat dan om data over de kwaliteit van dienstverlening, maar ook over belemmeringen die worden ondervonden wanneer gebruikers zich op de EU interne markt begeven.
  Wanneer de SDG eind 2020 wordt gelanceerd, zullen alle diensten die deel uitmaken van de toegangspoort aangesloten moeten zijn bij een tool om deze gebruikersreacties te verzamelen.
 • De Commissie en de lidstaten stellen een technisch systeem in, waarmee de lidstaten bewijs dat nodig is voor het uitvoeren van de online procedures automatisch kunnen uitwisselen.[/su_spoiler]
c). Informatie over toegang tot diensten voor ondersteuning en probleemoplossing

[su_spoiler title=”Relevant voor decentrale overheden” icon=”caret”]

 • Diensten die genoemd staan in de lijst van Bijlage III van de SDG-verordening dienen online een duidelijke en gebruiksvriendelijke uitleg te publiceren van de geboden dienst.[/su_spoiler]
d). Het promoten van de Single Digital Gateway

[su_spoiler title=”Relevant voor decentrale overheden” icon=”caret”]

 • Om het SDG-portaal onder de aandacht te brengen wordt het logo toegevoegd aan alle websites waar vanaf het portal naar wordt doorgelinkt. Dit logo is naar de nationale coördinatoren gestuurd.[/su_spoiler]

Nationale coördinator

Voor decentrale overheden is van belang dat de nationale coördinatoren de komende tijd aan de slag gaan met het inventariseren welke informatie en procedures nog moeten worden aangevuld of  aangepast volgens de regels van de verordening.

Door:

Juliëtte Fredriksz, kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

Single Digital Gateway, kenniscentrum Europa decentraal
Single Digital Gateway, VNG Realisatie
Impactanalyse invoering Single Digital Gateway Verordening, ICTU