Nieuws

Publicatie: 7 mei 2019

Door: en


Het mandaat van de Commissie-Juncker loopt dit jaar af. Een van de initiatieven van de Commissie Juncker was de agenda voor Betere Regelgeving (BRA), waarbij de Commissie zich committeerde aan regelgeving op basis van objectieve gegevens en een transparant proces, waarbij belanghebbenden (bedrijven, burgers en overheden) in het gehele proces worden betrokken. De Commissie heeft op 15 april de resultaten van de inventarisatie over de BRA gepubliceerd in een mededeling.

Betere Regelgeving Agenda

De BRA van de EU valt onder de eerste vicepresident van de Europese Commissie, Frans Timmermans. Het was zijn verantwoordelijkheid om besluitvorming in de EU onder andere transparanter en opener te maken. De BRA richtte zich op vier doelen:

  • Meer open en transparante Europese besluitvorming;
  • meer betrokkenheid van burgers en belanghebbenden gedurende het gehele proces van EU-besluitvorming en totstandkoming van EU wet- en regelgeving;
  • waarborgen dat Europees beleid uitgaat van objectieve gegevens en rekening houdt met de gevolgen; en
  • verminderen van regeldruk voor bedrijven, burgers en overheden.

REFIT, een programma dat is opgestart in 2012 onder de Commissie-Barroso, is ook onder de BRA geschaard. Dit programma zorgt ervoor dat de EU-regelgeving efficiënt, effectief en zo goedkoop mogelijk de gewenste resultaten oplevert. Een onderdeel van REFIT is het REFIT-platform, waar belanghebbenden de kans krijgen om regeldruk en technische knelpunten aan te kaarten bij de Europese Commissie.
In de tussenstand die de Commissie heeft gepresenteerd wordt de balans opgemaakt van vier jaar betere regelgeving. Frans Timmermans lichtte tijdens de presentatie van de mededeling al een tipje van de sluier op: “Betere regelgeving is nu ingebed in het DNA van onze organisatie”.

Inventarisatie over de resultaten van de BRA

In 2018 is de wijze waarop de EU-wet- en regelgeving wordt vastgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aangemerkt als een van de beste van 2018. In de afgelopen jaren heeft de Commissie 400 publieke consultaties uitgevoerd. Deze website waarop deze consultaties gepubliceerd worden werd in 2018 alleen al 800.000 keer bezocht.
Het ‘evaluate first’-principe uit de BRA, waarbij men eerst evalueert voordat er nieuwe wetgeving wordt voorgesteld, noemt de Commissie erg succesvol. In 75% van alle effectbeoordelingen van nieuwe Commissie-initiatieven werden er gegevens gebruikt uit een eerdere evaluatie van bestaande EU-wet- en regelgeving. Binnen het REFIT-programma zijn er 150 maatregelen voorgesteld die bestaande wetgeving versimpelen, zonder daarbij in te boeten op het doel van de wetgeving.

Toekomst betere regelgeving

De Commissie-Juncker zet de agenda voor betere regelgeving neer als een succes dat tot in de haarvaten van de EU is doorgedrongen, maar dit succes blijft beperkt tot de Europese Commissie. Hoewel er afspraken zijn gemaakt in het interinstitutionele akkoord voor betere regelgeving tussen de EU-instellingen heeft de Raad bijvoorbeeld nog nooit een effectbeoordeling gedaan voor amendementen die zij heeft voorgesteld in het EU-wetgevingsproces. De Commissie benadrukt daarom nogmaals dat betere regelgeving een gezamenlijke inspanning moet zijn van alle EU-instellingen.

Betere regelgeving-conferentie

Op 29 april organiseerde de Europese Commissie in Brussel naar aanleiding van de nieuwe betere regelgeving-inventarisatie een congres om de resultaten van de agenda voor betere regelgeving te bespreken en een blik te werpen op de toekomst van betere regelgeving. De conferentie werd door Frans Timmermans geopend waarbij hij in zijn openingsspeech opmerkte dat het pakket van Europese betere regelgeving vooral moet worden gezien als een instrument om bij te dragen aan beter geïnformeerde Europese besluitvorming.

Door:

Fabian Wondergem, Europa decentraal
Thomas Ewalts, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron

Communication – Better Regulation: taking stock and sustaining our commitment, Europese Commissie

Meer informatie

Betere Regelgeving, Europa decentraal
Beter Regulation Insight Tool (BRIGHT), Europa decentraal
Betere Regelgeving Agenda, Europese Commissie
Inter-institutionele akkoord voor Betere Regelgeving, Europese Commissie