Nieuws

Publicatie: 4 maart 2019

Door: en


De Europese Commissie heeft op 26 februari 2019 een rapport uitgebracht over de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60/EG) en Richtlijn 2007/60/EG over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s. De aanwijzingen van de Commissie zijn relevant voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk aangezien zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

Stroomgebiedbeheersplannen

Lidstaten zijn op grond van artikel 13 van de Kaderrichtlijn Water verplicht om voor elk volledig op hun grondgebied liggend stroomgebiedsdistrict een stroomgebiedbeheersplan op te stellen. In de bijlage bij het rapport geeft de Commissie elke lidstaat aanwijzingen voor deze plannen.
Nederland wordt aangemoedigd om duidelijk in kaart te brengen wat de effectiviteit is van bestaande maatregelen om landbouwemissies terug te dringen. Ook benadrukt de Commissie dat er bij het implementeren van maatregelen tegen chemische vervuiling een betrouwbare inschatting van de vervuilingsdruk dient te worden gemaakt.

Overstromingsrisicobeheersplannen

Naar aanleiding van het eerste overstromingsrisicobeheerplan van Nederland wil de Commissie dat de doelstellingen van het beleid zo specifiek en meetbaar mogelijk worden geformuleerd. Ook dient Nederland te voorzien in informatie over de keuze voor specifieke maatregelen, de geraamde kosten en de wijze van monitoring. De maatregelen moeten tevens afgestemd zijn met de nationale strategie voor klimaatadaptatie. Tot slot draagt de Commissie Nederland op om duidelijk te maken hoe verschillende belanghebbenden en de samenleving in dit beleid worden betrokken.

Bron

Commission reviews progress made in water quality and flood risk management, persbericht Europese Commissie
Bijlage bij het implementatierapport, Europese Commissie

Meer informatie

Fitness check Kaderrichtlijn water, Milieuverkenner, kenniscentrum Europa decentraal