Nieuws

Publicatie: 29 maart 2021

Door: en


De Europese Commissie heeft een actieplan gepubliceerd voor de ontwikkeling van biologische voedselproductie. In 2030 moet ten minste 25% van de landbouwgrond geschikt zijn voor biologische landbouw. Het actieplan bevat 23 acties die hieraan moeten bijdragen. De acties zijn gericht op het stimuleren van de consumptie, het opvoeren van de productie en het verder verduurzamen van de biologische sector.

De Green Deal en biologische productie

De Green Deal streeft onder andere naar het behoud van biodiversiteit, het tegengaan van bodemdegradatie en duurzame voedselproductie. Biologische landbouw draagt bij aan deze doelstellingen omdat de biodiversiteit op biologische akkers ongeveer 30% hoger is en er minder of geen antibiotica en pesticiden wordt gebruikt. In de Farm-to-Fork-strategie en de biodiversiteitsstrategie, die onderdeel uitmaken van de Green Deal, formuleert de Europese Commissie de doelstelling om in 2030 ten minste 25% van de beschikbare landbouwgrond te gebruiken voor biologische landbouw. Op dit moment zijn er grote verschillen tussen de lidstaten in de productie en consumptie van biologische producten. Om deze ongelijkheid op Europees niveau aan te pakken en de doelstelling te bereiken, heeft de Commissie een actieplan opgesteld. Het actieplan bevat 23 initiatieven van de Commissie die de consumptie en productie van biologische producten moeten bevorderen én de sector verder moeten helpen verduurzamen. Ook zet het plan in op de uitbouw van duurzame en biologische aquacultuur.

Het actieplan

Het actieplan richt zich met name op het stimuleren van de consumptie van biologische producten. De Commissie zet in op een brede campagne om de consumptie van biologische producten te promoten. Door de voordelen van biologische productie onder de aandacht te brengen en de bekendheid van het EU bio-logo te vergroten, hoopt de Commissie de vraag naar biologische producten te vergroten. Bij het aanbesteden van groene overheidsopdrachten wordt meer nadruk gelegd op biologische producten. Zo worden er in het vrijwillige instrument Green Public Procurement criteria genoemd voor groen aanbesteden, waaronder biologische productie. Ook zal de Commissie voorstellen om verplichte minimumvereisten voor overheidsopdrachten op te stellen voor biologische producten voor publieke kantines zodat school- en werkkantines meer biologische keuzes bieden. De acties vormen een aanloop naar het wetgevingskader voor duurzame voedselproductie wat in 2023 wordt verwacht.

Om de productie te stimuleren, focust de Commissie op het verbeteren van de toeleveringsketen door middel van betere sectordata en door producenten te wijzen op de beschikbare fondsen onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Fondsen uit Horizon Europe worden ingezet voor onderzoek en ontwikkeling naar verduurzaming van biologische producten. Daarnaast wil de Commissie in de context van de circulaire economie een kader voor bio-plastic introduceren. Door biologisch afbreekbaar en composteerbaar plastic te gebruiken wordt de sector voor biologische producten verder verduurzaamd.

Europees en regionaal beleid

Naast het actieplan van de Europese Commissie worden lidstaten opgeroepen een eigen nationaal actieplan te ontwikkelen. Deze actieplannen vormen een aanvulling op de nationale strategische GLB-plannen omdat ze verder reiken dan landbouw. De herziene GLB reserveert fondsen voor eco-regelingen die kunnen worden gebruikt voor biologische productie.

EU wijzer Agrofood

Als u meer wilt weten over verduurzaming van de agrofoodsector, nieuwe landbouwpraktijken en de circulaire bio economie verwijzen wij u graag naar de EU-wijzer voor provincies over een duurzame agrofoodsector.

Bron

Actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie (Engels), Europese Commissie
Publicatie EU-wijzer voor provincies met alle plannen voor een duurzame agrofoodsector, Kenniscentrum Europa decentraal
Europese Green Deal: Commissie presenteert actieplan om biologische productie impuls te geven, Europese Commissie

Meer informatie

Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal
Regionaal beleid en fondsen, Kenniscentrum Europa decentraal
Questions and answers: actions to boost organic products, Europese Commissie