Nieuws

Publicatie: 10 mei 2021

Door: en


De Commissie heeft op 21 april de eerste screeningscriteria van de groene taxonomie gepresenteerd. Taxonomie is de terminologie die gebruikt wordt voor een geharmoniseerd classificatiesysteem.

De criteria die hierin zijn opgenomen stellen vast welke investeringen en andere financiële activiteiten als duurzaam bestempeld mogen worden. Het betreft hier de criteria voor klimaatadaptatie en mitigatie. Investeringen in gas en nucleaire energie worden vooralsnog niet aangemerkt als duurzaam.

De groene taxonomie

De taxonomieverordening (2020/852/EU), waarover reeds in juni 2020 een akkoord is bereikt, biedt een overzicht van duurzame investeringsmogelijkheden. Door inzichtelijk te maken welke economische activiteiten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs en de doelstelling om de globale opwarming tot 1,5 graad te beperken, is het voor zowel bedrijven van binnen als van buiten de EU makkelijker te bepalen hoe zij op een duurzame manier kunnen investeren. Tegelijkertijd moet het duurzaamheidskader bijdragen aan het stimuleren van investeringen en het zogenaamde ‘’greenwashing’’ tegen gaan. Om de klimaatdoelstellingen van de EU in 2030 te halen is jaarlijks namelijk 350 miljard euro aan investeringen nodig, aldus de eurocommissaris voor financiële diensten McGuinness.

Binnen de verordening wordt gebruik gemaakt van zes milieudoelstellingen, die ieder eigen criteria kennen. De doelstellingen zijn als volgt:

  • De mitigatie van klimaatverandering
  • De adaptatie aan klimaatverandering
  • Het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen
  • De transitie naar een circulaire economie
  • De preventie en bestrijding van verontreiniging
  • De bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen

Een economische activiteit kan alleen als duurzaam worden aangemerkt wanneer deze bijdraagt aan een van deze doelstellingen zonder de andere doelstellingen aanzienlijk te schaden. De vaststelling van de criteria voor bovenstaande doelen wordt gedaan aan de hand van gedelegeerde handelingen op basis van artikel 23 van de taxonomieverordening. Voor zowel klimaatmitigatie, het tegengaan van klimaatverandering, als klimaatadaptatie heeft de Commissie nu criteria gepresenteerd, gebaseerd op wetenschappelijk advies van de Technical Expert Group (TEG) on sustainable finance.

Screeningscriteria voor klimaatmitigatie- en adaptatie

De eerste reeks uitvoeringsregels in het kader van de EU-taxonomie voor duurzame financiering bevat gedetailleerde technische criteria, waaraan bedrijven en technologieën moeten voldoen om een groen investeringslabel in Europa te krijgen. De taxonomie geldt voor een groot aantal sectoren, waaronder die van energie, transport, bosbouw, industriële productie en gebouwen. De landbouwsector blijft voorlopig nog buiten beschouwing in verband met de lopende onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Investeringen in zonne- en windenergie worden met deze verordening nu officieel erkend als duurzaam.

Aardgas en kernenergie

In de taxonomieverordening wordt aardgas vooralsnog niet opgenomen als voorwerp van duurzame investering. De opname van aardgas is, net als voor enkele andere sectoren geldt, onderworpen aan een technische beoordeling en publieke feedback. Uit de feedback blijkt vooral dat er uiteenlopende standpunten bestaan omtrent het classificeren van aardgas als duurzame energiebron. Het gaat hierbij vooral om de vraag of aardgas ingezet mag worden als overgangsactiviteit, die de omschakeling van kolen en olie naar hernieuwbare energiebronnen vergemakkelijkt. Later dit jaar zal een aanvullende verordening meer duidelijkheid verschaffen over het wel of niet faciliteren van aardgas als overgangsactiviteit, voor zover dit binnen de grenzen van de  EU-taxonomieverordening valt. Wat kernenergie betreft wil de Commissie eerst afwachten op de resultaten van de onderzoeken naar eventuele gezondheids- en milieurisico’s zijn, vooraleer daarover een besluit genomen wordt.

Hoe verder?

De gedelegeerde verordening zal eind mei officieel worden aangenomen en treedt vanaf 1 januari 2022 in werking. Informatie over de technische criteria van de andere milieudoelstellingen worden aan het eind van dit jaar verwacht.

Bron

Duurzaam geldwezen en EU-taxonomie: Commissie neemt verdere stappen om geld naar duurzame activiteiten te leiden, Europese Commissie

Verordening betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088, Europees Parlement en de Raad

Meer informatie

Akkoord over groene investeringscriteria, Kenniscentrum Europa decentraal