EU Rechtspraak - 23 februari 2024

Werknemers met een tijdelijk contract hebben net als werknemers met een vast contract recht op uitleg over ontslagredenen

Een werknemer heeft een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Nog tijdens de looptijd van de overeenkomst zegt de werkgever het contract eenzijdig op en doet dat zonder opgave van redenen. Mag dat? Het hof gaat daar in deze zaak op in en stelt dat het belangrijk is dat werknemers, ook bij tijdelijke contracten, op de hoogte zijn van de redenen voor hun ontslag, zodat zij kunnen beoordelen of het ontslag rechtmatig is en eventueel juridische stappen kunnen ondernemen. Het niet verstrekken van deze informatie kan leiden tot benadeling van werknemers met tijdelijke contracten en kan in strijd zijn met het recht op bescherming tegen kennelijk onredelijk ontslag zoals vastgelegd in het EU-Handvest van de grondrechten.

EU Recht en beleid - 2 november 2022

Bescherming van werknemers

De Europese Unie kent regelgeving die werknemers goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en bescherming tegen discriminatie garandeert. Op deze pagina leest u daar meer over.

EU Recht en beleid - 12 september 2022

Grensoverschrijdende arbeid

Door het vervagen van de grenzen binnen de EU krijgen decentrale overheden steeds vaker te maken met uitgezonden of gedetacheerde werknemers. Een decentrale overheid moet in haar rol als werkgever […]

Nieuws - 13 december 2021

Factsheet Klokkenluidersrichtlijn

De Europese richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders wordt niet tijdig geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom een factsheet opgesteld over de gevolgen van deze niet-tijdige implementatie voor onder andere (decentrale) overheden.

Praktijkvraag - 27 februari 2017

Hoe is de sociale zekerheid geregeld voor grenswerkers die bij onze gemeente werken?

Onze gemeente heeft veel te maken met grenswerkers, medewerkers die in Nederland werken maar over de grens in een andere EU-lidstaat wonen. Bestaat er Europese wet- en regelgeving die sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid regelt? En wat als een grenswerker regelmatig vanuit huis werkt, heeft dat gevolgen?