...
Nieuws - 16 november 2022

Verordening voorgesteld voor het delen van gegevens over kortetermijnverhuur

Het aandeel kortemijnverhuur in de toeristische sector neemt mede door de platformeconomie aanzienlijk toe. Om de transparantie in deze industrie te vergroten en overheden te helpen bij een evenwichtige ontwikkeling heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gepubliceerd. De verordening beoogt een eerlijke, verantwoorde en betrouwbare groei van de kortetermijnverhuur. Omdat de verordening impact zal hebben op zowel overheidsinstanties als burgers, heeft de Commissie ook een consultatie gepubliceerd.

...
EU Rechtspraak - 17 oktober 2022

Wanneer is een app (g)een taxidienst?

Het Hof beoordeelt in deze zaak de toepasselijkheid van de Richtlijn 2000/31/EG op een dienst die eruit bestaat dat taxigebruikers door middel van een elektronische applicatie rechtstreeks in contact worden gebracht met taxichauffeurs. Dit arrest schept bovendien meer duidelijkheid over de toepassing van de Wet personenvervoer 2000 voor diensten zoals Star Taxi App.

...
EU Recht en beleid - 9 september 2022

Uitzonderingen diensten

Artikel 51 en 52 VWEU (voor vrij verkeer van diensten in samenhang met artikel 62) bevatten uitzonderingen voor beperkingen op het vrij verkeer van personen en diensten. Decentrale overheden moeten hiermee rekening houden.

...
EU Recht en beleid - 7 september 2022

Vrij verkeer van diensten

Binnen de Europese Unie geldt dat burgers van lidstaten vrij zijn om in andere lidstaten diensten te verrichten, wat verankerd is in artikel 56 VWEU en verder.

...
Nieuws - 31 januari 2022

Nieuwe VNG Model Marktverordening gepubliceerd

De nieuwe VNG Model Marktverordening is gepubliceerd. Deze was toe aan vernieuwing, omdat de regels rondom schaarse vergunningen zijn gewijzigd. Vaste-standplaatsvergunningen mogen niet meer voor onbepaalde tijd worden verleend, maar alleen voor bepaalde tijd. Daarnaast zijn er enkele andere veranderingen aangebracht in de Model Marktverordening.

...
Nieuws - 16 maart 2020

Barrières in de interne markt en de actiepunten voor een beter functionerende markt

Om de circulatie van goederen en diensten in de EU te vergemakkelijken en tegelijkertijd consumenten te beschermen, voorziet het EU-recht in regels om marktbelemmeringen weg te nemen. Er blijken echter nog steeds veel belemmeringen voor te komen. De Europese Commissie heeft daarom een actieplan opgesteld. Omdat de handhaving van de regels uit dit actieplan een gezamenlijke inspanning van de lidstaten en de Commissie vraagt, benadrukt de mededeling samenwerking op alle bestuursniveaus in de EU; van lokale en regionale overheden tot EU-niveau.

...
Praktijkvraag - 6 juli 2020

Wat staat er in de Dienstenrichtlijn over het hanteren van bepaalde eisen bij een vergunningaanvraag voor evenementen?

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om bepaalde evenementen te organiseren, mits er onder andere gewaarborgd wordt dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Bij de vergunningaanvraag dient de aanvrager bepaalde gegevens te overhandigen aan onze gemeente over hoe aan de extra indieningsvereisten vanwege COVID-19 wordt voldaan. Tevens zijn er in onze gemeente momenteel bepaalde locaties uitgesloten voor vergunningverlening. Wat staat er in de Dienstenrichtlijn over het hanteren van dit soort beperkingen en/of vereisten bij een vergunningaanvraag?

...
Nieuws - 14 april 2020

Geactualiseerde factsheet: toepassing Europese Dienstenrichtlijn na Appingedam-uitspraak

Stelt uw overheidsorganisatie voorschriften vast, zoals maatregelen, verordeningen of bestemmingsplannen? Gebruik dan de geactualiseerde factsheet Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn van Kenniscentrum Europa decentraal om te controleren of de voorschriften die u vaststelt in overeenstemming zijn met de Dienstenrichtlijn. De eerste versie van de factsheet is geactualiseerd vanwege de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in de Appingedamzaak. Nu deze uitspraak er is vormt deze de basis voor de behandeling van soortgelijke zaken.