...
Praktijkvraag - 6 december 2022

Terugvorderen van onrechtmatige staatssteun: wat houdt dit precies in?

De Europese Commissie heeft een terugvorderingsbesluit genomen waarin staat dat onze gemeente onrechtmatige staatssteun heeft verleend en dit nu moet terugvorderen. Wat betekent dit concreet voor onze gemeente? Zijn er voor onze gemeente ook nog consequenties verbonden aan het terugvorderingsbesluit, denk aan een boete, een waarschuwing of een andere sanctie? Wat zijn de gevolgen van het terugvorderingsbesluit voor het verlenen van toekomstige steun aan de betreffende onderneming in de toekomst?

...
Nieuws - 25 oktober 2021

Staatssteun: 2021 nu al een recordjaar met meer dan 400 kennisgevingen

2021 is nauwelijks voorbij, maar kent nu al een recordaantal aan kennisgevingen van staatssteun. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de coronacrisis. Europa decentraal ondersteunt provincies en gemeenten bij deze kennisgevingen en maakt ze inzichtelijk in de kennisgevingen-barometer.

...
Nieuws - 8 april 2022

Aankondiging staatssteunrapportage decentrale overheden over 2021

Alle gemeenten en provincies wordt verzocht te rapporteren over de staatssteunuitgaven in 2021. Naast de reguliere jaarlijkse staatssteunrapportage, vindt dit jaar ook de tweejaarlijkse DAEB-rapportage plaats. De deadline is 31 mei 2022. Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures.

...
Praktijkvraag - 9 juni 2022

Hoe gaat kennisgeving van staatssteunmaatregelen onder de AGVV?

Onze gemeente wil een steunmaatregel onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) plaatsen. Hiervoor geldt een kennisgevingsplicht richting de Europese Commissie. Hoe gaat deze kennisgeving in zijn werk?

...
Praktijkvraag - 14 april 2020

Hoe verloopt een kennisgevingsprocedure en met welke andere verplichtingen moet rekening worden gehouden bij het gebruik van een vrijstellings­verordening?

Door de huidige coronacrisis is het voor vele ondernemingen lastig om het hoofd boven water te houden. Het tijdelijke liquiditeitskader van de Europese Commissie, dat het mogelijk maakt om steunregelingen gericht op de economische gevolgen van het coronavirus sneller goed te keuren, en de nationale financieringsmaatregelen die door het Rijk zijn genomen om getroffen ondernemingen in deze periode tegemoet te komen, bieden ondersteuning. Om overlap tussen verschillende steunregelingen te voorkomen is het wenselijk om het verstrekken van financiële steun zoveel mogelijk af te stemmen op de regelingen die volgen op het tijdelijke steunkader en de reeds bestaande en toekomstige nationale maatregelen. Sommige decentrale overheden zullen mogelijk (aanvullend) geoorloofde staatssteun willen verlenen door gebruik te maken van het reguliere staatssteunkader, bijvoorbeeld via de vrijstellingsverordeningen. Verschillende gemeenten hebben al eerder steun verleend middels een vrijstellingsverordening. Voor sommige gemeenten kan het volgen van de verplichte kennisgevingprocedure die gepaard gaat met gebruik van een vrijstellingsverordening echter nieuw zijn. Daarom zet Europa decentraal in deze Praktijkvraag uiteen hoe dit proces in zijn werk gaat en welke andere zaken steunverlenende autoriteiten in acht dienen te nemen bij deze route.

...
Praktijkvraag - 11 maart 2019

Welke voorwaarden stelt de AVG aan de publicatieplicht van beschikkingen op grond van de staatssteunregels?

In hoeverre moeten decentrale overheden rekening houden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij publicatieplicht op grond van de staatssteunregels? De AVG kan namelijk van belang zijn bij de publicatie van sommige staatssteunbeschikkingen, bijvoorbeeld wanneer steun aan een agrariër wordt verleend, die ook woont op zijn agrarisch bedrijf. Is een decentrale overheid verplicht om zulke persoonsgegevens te vermelden in de beschikking? Of is de AVG niet van toepassing op de staatssteunregels?

...
Praktijkvraag - 16 januari 2017

Wanneer moet er worden voldaan aan de transparantieverplichting bij kennisgegeven staatssteun?

Onze gemeente heeft een steunregeling kennisgegeven op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Moet de zogenaamde transparantieverplichting uit de AGVV dan ook toegepast worden, en zo ja wat houdt deze transparantieverplichting in? Geldt er ook een transparantieverplichting voor de overige vrijstellingsverordeningen?