...
EU Recht en beleid - 25 januari 2023

Transparantie

Transparantie van staatssteun is van essentieel belang voor de correcte toepassing van de staatssteunregels, voor meer rechtszekerheid en voor betere verantwoording. Zodoende heeft de Europese Commissie transparantieverplichtingen opgesteld die onder […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Kennisgevingsprocedure

Decentrale overheden, die steun verlenen onder toepassing van een vrijstellingsverordening, hoeven die steun niet bij de Europese Commissie te melden. Steunverlenende autoriteiten moeten dan wel een kennisgevingsprocedure doorlopen. Een kennisgevingsprocedure […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Waar melden en kennisgeven?

Provincies, gemeenten en waterschappen die staatssteun willen aanmelden of kennisgeven bij de Europese Commissie, kunnen contact opnemen met de Rijksoverheid of Europa decentraal. Provincies en gemeenten nemen voor kennisgevingen contact op met […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Rapportages

Decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen, moeten rekening houden met de rapportageplicht. Deze verplichting houdt in dat lidstaten jaarlijks verslag moeten doen aan de Europese Commissie over verleende […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Terugvordering van steun

Indien decentrale overheden steun verlenen die als onrechtmatig wordt aangemerkt, moet de desbetreffende steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd. Door de terugvordering wordt de situatie hersteld naar de […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Risico niet-naleving

Decentrale overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van staatssteunregels. Worden deze regels overtreden, dan kleven hier een aantal risico’s aan. Een aanmelding van steun bij de Europese Commissie is (met […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Non-notificéprocedure (onrechtmatig verleende steun)

Wanneer staatssteun onrechtmatig wordt verleend, kan de Commissie een procedure voor onrechtmatige steun starten, de zogenaamde non-notificéprocedure. Het is een complexe en langdurige procedure, die is neergelegd in hoofdstuk III […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Klachtprocedure

De klachtprocedure is een route die gevolgd kan worden wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van onrechtmatig verleende steun. Deze procedure betreft echter een zwaar middel en is […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Formele (onderzoeks)procedure

Wanneer een decentrale overheid steun heeft verleend en de Europese Commissie twijfelt over de verenigbaarheid daarvan met de interne markt, start de Commissie een formele (onderzoeks)procedure (artikel 4 Procedureverordening 2015/1589). Deze […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Meldingsprocedure

Als decentrale overheden steunmaatregelen niet binnen een vrijstellingsverordening kunnen brengen, moeten zij deze via State Aid Notifications Interactive systeem (SANI) ter goedkeuring aan de Europese Commissie melden. Afhankelijk van de inhoud van de […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Procedures staatssteun

Als een steunmaatregel aan alle staatssteuncriteria voldoet, is er sprake van staatssteun. Decentrale overheden dienen deze in beginsel te melden bij de Europese Commissie, tenzij één van de vrijstellingsmogelijkheden van […]