...
EU Recht en beleid - 3 januari 2023

Criteria staatssteun

De vraag of er sprake is van staatssteun is afhankelijk van vijf cumulatieve criteria zoals benoemd in artikel 107 lid 1 VWEU. Dat wil zeggen dat aan alle voorwaarden moet […]

...
EU Recht en beleid - 3 januari 2023

Grensoverschrijdend effect

Steunmaatregelen van decentrale overheden leveren alleen verboden staatssteun op, indien er sprake is van grensoverschrijdend effect. Hiermee wordt bedoeld, dat de betreffende maatregel de mededinging binnen de Europese Unie (in […]

...
EU Recht en beleid - 3 januari 2023

Selectiviteit

Het vierde criterium waar aan moet worden voldaan om van ‘staatssteun’ te spreken, is selectiviteit. Om aan dit criterium te voldoen, moet een overheidsmaatregel ‘bepaalde ondernemingen of bepaalde producties’ begunstigen. […]

...
Praktijkvraag - 19 december 2022

Is nadeelcompensatie voor ons waterschap de beste manier om staatssteun te voorkomen?

Ons waterschap verwerft gronden voor de aanleg van natuur. Dit gebeurt door middel van volledige schadeloosstelling van de agrariërs van wie de gronden onteigend worden. Biedt nadeelcompensatie de beste manier om staatssteun te voorkomen? Zijn er ook mogelijkheden om extra compensatie te verlenen?

...
Praktijkvraag - 29 november 2022

Is een school een onderneming?

Onze gemeente wil een financiële tegemoetkoming geven aan een middelbare school in de vorm van een subsidie. Moet een school worden gezien als een onderneming? Is hier sprake van ongeoorloofde staatssteun?

...
EU Rechtspraak - 3 november 2022

Kan een religieuze instelling een economische activiteit verrichten?

1. Introductie Decentrale overheden moeten op tal van terreinen rekening houden met het Europees staatssteunverbod. Op terreinen die aanvankelijk een niet-economisch karakter lijken te hebben, kan er toch sprake zijn […]

...
EU Rechtspraak - 3 oktober 2022

Waar moet ik als gemeente staatssteunrechtelijk rekening mee houden bij het opstellen van langdurige pachtovereenkomsten?

In Estland kwam de manier aan de orde waarop de Europese Commissie de marktconformiteit van pachtprijzen bij langdurige pachtovereenkomsten vaststelt. Als de gevraagde pachtprijzen lager dan de marktprijs zijn, kan er sprake zijn van staatssteun. Het Gerecht buigt zich hierbij over de vraag hoe de marktprijs daarvan te bepalen is, de wijze waarop de bijkomende contractuele verplichtingen moeten meetellen in de pachtprijs, en welke rol taxatierapporten hierbij spelen.

...
EU Recht en beleid - 5 september 2022

Ruimtelijke ordening

Als decentrale overheden steun willen verlenen in het kader van ruimtelijke ordening, moeten zij rekening houden met de staatssteunregels. Er bestaat geen specifiek EU regime met betrekking tot steun in […]

...
EU Recht en beleid - 25 augustus 2022

Staatsmiddelen

Om van staatssteun te kunnen spreken, moet een maatregel toerekenbaar zijn aan de staat en (zijdelings) worden bekostigd met staatsmiddelen. Steunmaatregelen die decentrale overheden financieren, omvatten staatsmiddelen en kunnen in […]

...
EU Recht en beleid - 25 augustus 2022

Onderneming

Het begrip ‘onderneming’ staat centraal in het staatssteunrecht. De staatssteunregels zijn alleen van toepassing als er sprake is van steun aan een onderneming die een economische activiteit verricht. Als een […]