EU Recht en beleid - 26 februari 2024

Staatssteun en lokale initiatieven voor energietransitie

In het klimaatakkoord uit 2019 zijn doelen gesteld voor het omschakelen van de energievoorziening. Er moet worden overgeschakeld van aardgas naar alternatieve energiebronnen zoals warmtenetwerken. Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. De mogelijkheden om staatssteun te verstrekken voor omschakeling zijn samengevat op deze pagina en in een factsheet.

Praktijkvraag - 19 februari 2024

Mag onze gemeente de onrendabele top financieren van een project waarbij een aantal flexwoningen worden herbestemd?

Een wooncorporatie in onze gemeente heeft flexwoningen ingezet om tijdelijk studenten te huisvesten in onze stad. Na oplevering van nieuwe studios, zijn deze niet langer nodig. De flexwoningen kunnen nu worden gebruikt voor de opvang van statushouders op een andere locatie in onze gemeente. Er is sprake van een onrendabele top: een negatief verschil tussen de waarde van een woning en de kosten om de woning te realiseren en te exploiteren. De corporatie heeft gevraagd of wij als gemeente bereid zijn om een deel van de onrendabele top voor onze rekening te nemen. Wij zijn bang dat we daarmee staatssteun verlenen aan deze wooncorporatie, omdat dit soort woningen niet onder de Woningwet valt. De wooncorporatie heeft echter wel baat bij de flexwoningen, die zij willen inzetten voor het opvangen van statushouders. Ook weten wij als gemeente dat er regelingen van het Rijk zijn waar mogelijk gebruik van kan worden gemaakt. Kunnen wij zonder meer 25% van de onrendabele top aan deze ondernemer geven als steun voor deze transactie?

Nieuws - 19 februari 2024

Europese Commissie publiceert praktijkgids “Market Economy Test” voor risicofinanciering

De Commissie heeft een zogenaamde praktijkgids uitgebracht, waarmee het overheden wil ondersteunen die startende en opkomende innovatieve bedrijven willen helpen in een precaire fase van hun ontwikkeling. Er is al een langere tijd een Mededeling Risicofinanciering, waarin de staatssteunregels in zulke gevallen worden uitgelegd. In deze praktijkgids gaat de Commissie in het bijzonder in op de omstandigheden waaronder er geen sprake hoeft te zijn van staatssteun.

Nieuws - 19 december 2023

Herziening de-minimisverordening en DAEB de-minimisverordening

De Europese Commissie heeft op 13 december 2023 de herziene de-minimisverordeningen gepubliceerd. Daarmee zijn deze regelingen verlengd waarbij een aantal punten zijn aangepast, zoals een inflatiecorrectie. De nieuwe de-minimisverordeningen treden in werking op 1 januari 2024 en zijn van toepassing tot 31 december 2030.

Praktijkvraag - 27 november 2023

Hoe staatssteunproof is een specifieke uitkering (SPUK) die een decentrale overheid ontvangt van het Rijk en doorgeeft aan een wooncorporatie?    

Onze gemeente heeft een bedrag ontvangen van de Rijksoverheid in het kader van de specifieke uitkering fondsen. We willen dit bedrag aan een wooncorporatie verstrekken voor het isoleren van de huurwoningen en het plaatsen van zonnepanelen. Is het volgens de staatssteunregels toegestaan om de SPUK-gelden door te sturen naar de wooncorporaties?

Nieuws - 27 november 2023

Tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun verlengd

Sinds de Russische oorlog tegen Oekraïne heeft de EU te maken gekregen met snel stijgende energieprijzen en een verstoorde economie. Om ondernemingen de komende winterperiode goed door te laten komen, is het Tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun op 20 november 2023 verlengd.

Nieuws - 27 november 2023

Nederland roept de Commissie op tot actie: aanpassing DAEB-regels voor sociale huisvesting

Nederland heeft te maken met een groot tekort aan woningen. Er wordt hard gezocht naar manieren om woningbouw te faciliteren en het aanpassen van bestaande regelgeving speelt daarin ook een rol. Samen met zes andere EU-lidstaten, heeft Nederland op 10 november 2023 de Europese Commissie een brief gestuurd met een oproep tot actie: onderzoek de mogelijkheden om in de DAEB-regels meer ruimte te creëren voor de steun aan woningbouw voor huishoudens met een middeninkomen.

Praktijkvraag - 30 oktober 2023

Mag steun voor een DAEB worden verstrekt voor de compensatie van investeringskosten die nodig zijn om de dienst te verrichten?

Onze gemeente geeft steun aan een organisatie die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun dienstverlening hebben wij aangewezen als dienst van algemeen economisch belang. Tot op heden verleenden wij subsidie in de vorm van exploitatiesubsidie. De betrokken organisatie gaat over naar een nieuw gebouw en geeft aan dat, als we de kosten van het gebouw zouden compenseren, er zonder exploitatiesteun kan worden gewerkt. Kan dat op basis van een DAEB-vrijstelling?

Nieuws - 9 oktober 2023

Aanpassing De-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector

De regels in de de-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector gaan veranderen. Op 5 oktober 2023 is de herziene verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Voor decentrale overheden zijn een aantal veranderingen in de nieuwe verordening interessant.

EU Recht en beleid - 2 oktober 2023

Kennisgevingsformulier

Met vragen over kennisgevingen of als u problemen hebt met dit formulier kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun via cps@europadecentraal.nl