Praktijkvraag - 14 december 2022

Zijn Europese staatssteunregels ook van toepassing op steun van overheden van buiten de EU?

Onze gemeente heeft klachten ontvangen van enkele ondernemingen omdat andere bedrijven financiële steun krijgen van overheden buiten de EU. Zij menen dat dit indruist tegen de Europese staatssteunregels. Klopt het dat deze regels bij steun van buiten de EU ook van toepassing zijn?
En hoe zit dat met de andere Europese interne marktregels, als er een overheid of ondernemingen van buiten de EU betrokken zijn?

Praktijkvraag - 14 december 2022

Mag een onderneming, bovenop DAEB de-minimissteun, reguliere de-minimissteun ontvangen?

Onze gemeente verstrekt een onderneming, belast met de sociale inclusie van kwetsbare groepen, steun op basis van de DAEB de-minimisverordening van de Europese Commissie. Wij zijn als gemeente erg te spreken over de sociale activiteiten van deze onderneming en willen daarom nogmaals een financiële bijdrage doen. Kunnen wij hiervoor gebruik maken van de reguliere de-minimisverordening van de Europese Commissie en dus ook nog reguliere de-minimissteun verlenen?

Praktijkvraag - 14 december 2022

Is financiering van schuldhulpverlening een DAB?

Onze gemeente wil de financiering van schuldhulpverlening staatssteunproof in richten. Valt de financiering van schuldhulpverlening (als een sociale dienst van algemeen belang) onder de staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang (DAB)?

Praktijkvraag - 13 december 2022

Is de inzameling van huis-aan-huiskleding een DA(E)B?

In het kader van de Dienstenrichtlijn en diensten van algemeen belang vraagt onze gemeente zich af of de inzameling van huis-aan-huiskleding een dienst van algemeen (economisch) belang (DAB/DAEB), een pure economische activiteit of een sociale dienst van algemeen belang (SDAB) is?

Praktijkvraag - 13 december 2022

Is drinkwatervoorziening door een gemeentelijk havenbedrijf een DAEB?

Onze gemeente wil het gemeentelijk havenbedrijf belasten met het uitvoeren van drinkwatervoorziening aan aanmerende schepen. Dit willen we doen door concessieverlening middels een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Is het mogelijk om een dergelijke DAEB in te richten zonder dat er strijdigheid is met de staatssteunregels?

Praktijkvraag - 13 december 2022

Is een DAEB mogelijk voor een maatschappelijke instelling?

In onze gemeente is een sociaal-maatschappelijke instelling gevestigd die zorg- en welzijnswerkzaamheden uitvoert in een achterstandswijk. Deze werkzaamheden versterken de sociale cohesie in de buurt. Bij de instelling zijn ook mensen werkzaam die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wij willen deze instelling graag financiële steun verlenen door het zorg- en welzijnswerk en het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te merken als DAEB. Het gaat om een totaalbedrag van € 600.000,-. Bieden de toepasselijke DAEB-regels hier de ruimte voor?

Praktijkvraag - 12 december 2022

Financiering jeugdzorginstellingen via DAEB mogelijk?

Veel gemeenten kiezen ervoor om jeugdzorg in te kopen en een aanbesteding te starten. Onze gemeente overweegt echter om de dienstverlening op het terrein van jeugdzorg niet als opdrachtgever in te gaan kopen, maar om de bestaande jeugdinstellingen in onze gemeente te financieren. Dit willen we doen door ze te compenseren voor het verrichten van diensten in het algemeen (economisch) belang (DA(E)B). Is dat mogelijk?

EU Recht en beleid - 3 november 2022

Altmark-arrest

Compensatiesteun door (decentrale) overheden aan een onderneming voor het verrichten van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) kan noodzakelijk zijn voor het waarborgen van publieke dienstverlening. Uit het Altmark-arrest van het Hof van […]

EU Recht en beleid - 3 november 2022

Staatssteunregels DAEB

Wil een overheidsorganisatie compensatiesteun voor het verrichten van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) verlenen? En voldoet deze compensatiesteun wel aan de eerste drie voorwaarden van het Altmark-arrest, maar niet aan […]

EU Recht en beleid - 2 november 2022

Diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

Decentrale overheden mogen op basis van Europese regelgeving economische activiteiten in het algemeen belang beleggen bij een onderneming, als de markt de diensten onvoldoende oppakt of deze niet tegen maatschappelijk aanvaardbare voorwaarden verricht. De overheid mag de onderneming daarna compenseren voor het uitvoeren van de dienst.

Praktijkvraag - 24 oktober 2022

Voor welke periode kan een DAEB worden toegewezen?

Onze gemeente wil onder toepassing van het Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Vrijstellingsbesluit steun verlenen aan een zorgcentrum voor mensen met een geestelijke beperking. Aangezien de gemeente continuïteit van zorg erg belangrijk vindt, willen wij graag dat de betrokken onderneming de DAEB voor langere tijd gaat uitvoeren. In dat kader vragen wij ons af of er bepalingen zijn voor wat betreft de periode waarvoor een onderneming met de uitvoering van een DAEB kan worden belast.