Praktijkvraag - 18 september 2023

Moeten de kosten van het wegslepen van voertuigen doorberekend worden aan de eigenaar?

Onze gemeente heeft een eigen sleepdienst voor het slepen van voertuigen. Wij willen hier eigenlijk een overheidsbedrijf van maken. Nu versleept het bedrijf alleen voertuigen in opdracht van de gemeente, bijvoorbeeld als die verkeerd zijn geparkeerd. Idee is dat, na de verzelfstandiging, ook inwoners er gebruik van kunnen maken als bijvoorbeeld hun auto stuk is. Waar moeten wij op letten met het oog op de Wet Markt en Overheid?

Nieuws - 6 juli 2023

Wet Markt en Overheid verlengd tot 1 juli 2025

De geplande wetswijziging van de Wet Markt en Overheid (hierna Wet M&O) laat nog op zich wachten. In de tussentijd is de huidige wet voor de tweede keer verlengd, nu tot 1 juli 2025. Dit betekent dat de huidige gedragsregels voor overheden uit de Wet M&O voorlopig nog van kracht blijven. Mogelijk bepaalt de voorziene wetswijziging dat de gedragsregels permanent gaan gelden.

Praktijkvraag - 3 februari 2023

Is een overheidsbedrijf ook gebonden aan de regels van de Wet Markt & Overheid?

Onze gemeente kent verschillende overheidsbedrijven. In de Mededingingswet staat dat de gedragsregels Markt & Overheid gelden voor overheidsorganisaties die zich zelf of via hun overheidsbedrijven op de markt begeven. Betekent dit dat het overheidsbedrijf ook gebonden is aan de vier gedragsregels? Wij denken hierbij in het bijzonder aan de verplichting om de integrale kosten van de activiteit door te berekenen in de tarieven die daarvoor worden gerekend.

Praktijkvraag - 19 januari 2023

Wet Markt en Overheid of staatssteun: waarmee moet de gemeente rekening houden bij de verhuur van (kantoor)ruimte?

De gemeente is eigenaar van een aantal leegstaande panden. Zij wil deze ruimte verhuren. Is het verhuren van ruimte een economische activiteit? En moet de gemeente in dit geval rekening houden met het mededingingsrecht (in de zin van de Wet Mark en Overheid) of het staatssteunrecht, en wat is het onderscheid tussen deze twee rechtsgebieden?

Praktijkvraag - 19 januari 2023

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Valt het door een decentrale overheid aanbieden van reclamemogelijkheden aan ondernemingen onder de reikwijdte van het EU-recht? Denk hierbij aan het verhuren van lichtmasten met reclamemogelijkheden of het plaatsen van reclamezuilen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld gecombineerd met de plaatsing van openbare infrastructuur, zoals bushokjes en abri’s). Hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld het Europese aanbestedingsrecht en mededingingsrecht?

EU Recht en beleid - 3 januari 2023

Misbruikverbod

Onder Europese regelgeving mogen ondernemingen geen misbruik maken van hun machtspositie. Dit geldt ook voor (decentrale) overheden wanneer zij als onderneming op de markt optreden. Op deze pagina vindt u […]

EU Recht en beleid - 3 januari 2023

Vrijstellingen mededinging

Decentrale overheden die als onderneming op de markt treden, kunnen samenwerken met andere ondernemingen. Bijvoorbeeld door middel van technologieoverdracht of inkoopafspraken. Hierdoor kan er sprake zijn van een schending van […]

EU Recht en beleid - 3 januari 2023

Concentratietoezicht

Als één of meerdere bedrijven een overgroot deel van een bepaalde markt in handen hebben, kan dit een negatieve invloed hebben op de mededinging. Fusies, overnames van ondernemingen en de oprichting […]

EU Recht en beleid - 3 januari 2023

Kernbegrippen

Ter waarborging van eerlijke concurrentie binnen de EU bestaan er Europese en Nederlandse mededingingsregels. Het mededingingsrecht kent bepaalde begrippen die relevant zijn voor het bepalen van de concurrentie op de […]

EU Recht en beleid - 3 januari 2023

Europees mededingingsrecht

Decentrale overheden kunnen met Europees/nationaal mededingings- recht te maken krijgen als zij zich op de markt begeven.

Praktijkvraag - 20 december 2022

Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie fietsenstalling?

Onze gemeente exploiteert een bewaakte fietsenstalling en wil de stalling van fietsen kosteloos aanbieden. Is het exploiteren van een fietsenstalling een economische activiteit? En zo ja, is de gemeente in dat geval altijd verplicht de integrale kosten door te berekenen voor het aanbieden van plekken in de fietsenstalling?