...
Nieuws - 12 september 2022

Uitzonderingspositie voor boeren ingetrokken door Europese Commissie

Nederlandse boeren raken hun uitzonderingspositie voor het uitrijden van mest kwijt. Dat heeft de Commissie medegedeeld. Vanaf 2023 treedt een afbouwtraject in werking zodat Nederland vanaf 2026 voldoet aan de voorwaarden van de nitraatrichtlijn.

...
Nieuws - 8 november 2021

Consultatie over de kwaliteit van zwemwater

De Europese Commissie wil de kwaliteit van zwemwater verbeteren. Belanghebbenden, zoals provincies, zien toe op de naleving van de regels. Deelnemen aan de openbare raadpleging kan tot 20 januari 2022.

...
EU Recht en beleid - 18 augustus 2022

Grondwater

De bescherming van grondwater is een prioriteit in het Europese milieubeleid. Een goede toestand van het grondwater is namelijk van belang voor drinkwaterbronnen en ecosystemen. Verontreiniging en onttrekking van water leiden tot de verslechtering van het grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit.

...
EU Recht en beleid - 18 augustus 2022

Afvalwater

De lozing van afvalwater kan het milieu aantasten. Afvalwater moet daarom gezuiverd worden. Afvalwater kan grensoverschrijdende effecten hebben. Daarom zijn er in de Europese Unie minimumeisen opgesteld voor de behandeling van afvalwater. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben hiermee te maken, bijvoorbeeld bij de inzameling en zuivering van afvalwater.

...
Nieuws - 13 juni 2022

Kwaliteit Nederlands zwemwater loopt achter op de rest van de EU

De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater loopt achter op de rest van Europa. In het zwemwaterverslag van het Europees Milieuagentschap eindigde Nederland op de vierentwintigste plaats. Van de 738 onderzochte locaties was 4.6% van slechte kwaliteit, terwijl het Europees gemiddelde 1,5% is.

...
Nieuws - 13 januari 2020

EU-Kaderrichtlijn Water vraagt om betere implementatie

De EU-Kaderrichtlijn Water is “fit for purpose”, kondigde de Europese Commissie donderdag 12 december 2019 aan na de afronding van een tweejaarlijkse evaluatie, die de weg effent voor hardere handhavingsmaatregelen.

...
Nieuws - 20 september 2021

Openbare raadpleging van de lijsten met stoffen die water verontreinigen

Decentrale overheden kunnen deelnemen aan de raadpleging over de lijsten met stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen. Er is namelijk toenemende bezorgdheid over bepaalde chemische stoffen, zoals PFAS. Reageren is mogelijk tot en met 1 november 2021.

...
Nieuws - 10 mei 2021

Consultatie over de werking van de INSPIRE-richtlijn

De INSPIRE-richtlijn bevat voorschriften ter bescherming van de waterkwaliteit en duurzame beschikbaarheid van water. In de consultatie wordt de effectiviteit en geschiktheid van de richtlijn geëvalueerd.

...
Nieuws - 18 november 2019

Wetgevingsoverleg Water en de Kaderrichtlijn Water

Op maandag 11 november jl. vond het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats. Hier stond onder meer de Kaderrichtlijn Water op de agenda. In 2020 moet de laatste planperiode, die zal lopen van 2021 tot 2027, worden vastgesteld. Aan het eind van deze periode moeten alle doelen in beginsel gehaald zijn, al is niet zeker of dat haalbaar is.