...
EU Recht en beleid - 10 januari 2023

Drinkwater

Europese regelgeving moet ervoor zorgen dat water dat voor menselijke consumptie bestemd is veilig geconsumeerd kan worden. De Kaderrichtlijn Water en Drinkwaterrichtlijn zijn belangrijke instrumenten hiervoor.

...
EU Recht en beleid - 4 januari 2023

Waterbeheer

Er is in Europa een groeiende vraag naar water voor huishoudens en economische en industriële activiteiten. Tegelijkertijd zetten watervervuiling en klimaatverandering de vraag naar water steeds meer onder druk. De bescherming en het beheer van water overstijgt de nationale grenzen. De Europese Unie heeft daarom regels opgesteld voor het waterbeheer en de bescherming van de kwaliteit van het water.

...
Nieuws - 28 januari 2019

Stakeholder-bijeenkomst: de toekomst van het Europese waterbeleid

Op woensdag 23 januari organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies een bijeenkomst over de fitness check water waarbij stakeholders hun standpunten voor de toekomst van het Europese waterbeleid met elkaar deelden…

...
Nieuws - 31 oktober 2022

Nieuwe EU-regels voor waterverontreiniging in het nulvervuilingspakket

De Europese Commissie komt met een voorstel om de regels voor verontreiniging van grond- en oppervlaktewater aan te passen. Ze wil de EU-lijst met de vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu en bijbehorende kwaliteitsnormen actualiseren en uitbreiden, met onder andere PFAS-stoffen. Voor decentrale overheden heeft dit impact op de monitoring van en rapportage over de toestand van het milieu.

...
Nieuws - 31 oktober 2022

Nulvervuilingspakket: voorstel nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater

De Europese Commissie wil luchtvervuiling sterk tegengaan. Om dit te realiseren, heeft de Commissie een nulvervuilingspakket gepresenteerd om de kwaliteit van de lucht en het water. Voor decentrale overheden gaat dit impact hebben op de monitoring en rapportering van de toestand van het milieu.

...
EU Recht en beleid - 25 oktober 2022

Zwemwater

Sinds de jaren zeventig voert de EU-beleid op het gebied van zwemwater. Het doel is om vervuiling te voorkomen en burgers te informeren over de toestand van openbaar zwemwater. De Zwemwaterrichtlijn legt regels vast. Decentrale overheden zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het Europees beleid en de regelgeving op het gebied van zwemwater.  

...
EU Recht en beleid - 25 oktober 2022

Overstromingsrisico’s

Omdat veel overstromingsgevoelige gebieden zijn verspreid over meerdere landen, is coördinatie en samenwerking tussen EU-lidstaten vereist. De EU heeft daarom de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR-richtlijn; Richtlijn 2007/60/EG) opgesteld met als doel om de overstromingsrisico’s te beperken.