Nieuws - 19 februari 2024

Ingetrokken en uitgestelde maatregelen milieu & klimaat

De Europese Commissie heeft onlangs een aantal tegemoetkomingen gedaan aan de Europese landbouwers. Het gaat om het tijdelijk opschorten van bestaande, en het aanpassen of schrappen van voorgenomen maatregelen op het gebied van milieu- en klimaatwetgeving. Welke maatregelen zijn dit precies? In dit nieuwsbericht geven wij een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, met per verandering de vindplaats voor verdere informatie.

Praktijkvraag - 15 januari 2024

Mag de gemeente weigeren om milieu-informatie aan derden te verstrekken?

Onze gemeente heeft in het kader van een vergunningsprocedure milieu-informatie verkregen over emissies van een bedrijf gevestigd in de gemeente. Een derde partij heeft deze informatie opgevraagd bij de gemeente. Mag de gemeente weigeren deze informatie te verstrekken?”

Nieuws - 27 november 2023

Akkoord over vernieuwing Richtlijn bescherming milieu via strafrecht.

De uit 2008 stammende Richtlijn 2008/99/EG ter bescherming van het milieu door middel van het strafrecht is door de ontwikkelingen van de laatste jaren toe aan een vernieuwing. De Raad en het Europees Parlement hebben op 16 november jl. overeenstemming bereikt over de inhoud van deze vernieuwing.

Nieuws - 23 oktober 2023

Raad van State over stallen: van Nederlands stikstof naar Europese natuurgebieden

De Raad van State heeft over de verlening van natuurvergunningen voor melkveehouders geoordeeld. De conclusie is dat de natuurvergunningen onjuist zijn verleend op grond van een ontoereikende manier waarop stikstofemissies van stallen worden berekend. Deze manier voldoet niet aan de eisen van Europese wetgeving.

Nieuws - 2 oktober 2023

EU doelstellingen als evenwichtsnummer: tussen de vleermuis en de isolatieopgave

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over het geschil tussen Provincie Utrecht en het isolatiebedrijf IsoSun, die huizen en woningen isoleert. Vaak bevinden zich tussen de spouwmuren vleermuizen, die volgens de Habitatsrichtlijn moeten worden beschermd. De Raad van State concludeert dat IsoSun niet voldoende maatregelen heeft genomen om vleermuizen te beschermen.

Nieuws - 2 oktober 2023

REACH: Nieuwe EU-maatregelen ter beperking van microplastics

De Europese Commissie heeft nieuwe maatregelen aangenomen om bewust toegevoegde microplastics te beperken. Cosmetische producten zoals scrubs, tandpasta, maar ook kunstgras voor sportvelden mogen geen microplastics meer bevatten. Dit vermindert de plastic vervuiling en verbeterd het milieu.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Milieu-informatie

Wat is de toestand van een groot stuk natuurgebied in een bepaalde provincie? Kan een waterschap iets vertellen over het effect van lozingen op water in een bepaald gebied? Of welke plannen of voorstellen heeft de gemeente die een effect hebben op de bodem? Dit zijn vragen die kunnen spelen bij burgers of bedrijven. Decentrale overheden dienen hier informatie over te verstrekken. Burgers en bedrijven hebben namelijk recht op toegang tot deze milieu-informatie.

Nieuws - 30 januari 2023

Europese Commissie tikt Nederland op de vingers over mestbeleid

De Europese Commissie is bezorgd over de manier waarop Nederland de Europese verplichtingen rondom het mestbeleid implementeert. Voorheen mochten boeren in Nederland dankzij een uitzondering (derogatie) uit Brussel meer mest […]

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Milieueffect­rapportage

De aanleg van een snelweg of vluchthaven, de bouw van een dam of de bouw van een windturbinepark kan impact hebben op natuur en milieu. Bij de voorbereiding van plannen en besluiten van zulke activiteiten dient mogelijk een procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) gevolgd te worden om de (schadelijke) effecten van deze activiteiten op het milieu in kaart te brengen.

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Milieubeheer

Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol in de bescherming van het milieu. De decentrale overheden zijn belast met de bestuursrechtelijke handhaving van de milieuregels.