...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Milieu-informatie

Wat is de toestand van een groot stuk natuurgebied in een bepaalde provincie? Kan een waterschap iets vertellen over het effect van lozingen op water in een bepaald gebied? Of welke plannen of voorstellen heeft de gemeente die een effect hebben op de bodem? Dit zijn vragen die kunnen spelen bij burgers of bedrijven. Decentrale overheden dienen hier informatie over te verstrekken. Burgers en bedrijven hebben namelijk recht op toegang tot deze milieu-informatie.

...
Nieuws - 30 januari 2023

Europese Commissie tikt Nederland op de vingers over mestbeleid

De Europese Commissie is bezorgd over de manier waarop Nederland de Europese verplichtingen rondom het mestbeleid implementeert. Voorheen mochten boeren in Nederland dankzij een uitzondering (derogatie) uit Brussel meer mest […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Milieueffect­rapportage

De aanleg van een snelweg of vluchthaven, de bouw van een dam of de bouw van een windturbinepark kan impact hebben op natuur en milieu. Bij de voorbereiding van plannen en besluiten van zulke activiteiten dient mogelijk een procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) gevolgd te worden om de (schadelijke) effecten van deze activiteiten op het milieu in kaart te brengen.

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Milieubeheer

Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol in de bescherming van het milieu. De decentrale overheden zijn belast met de bestuursrechtelijke handhaving van de milieuregels.

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem waarin producten en grondstoffen zo veel mogelijk worden hergebruikt. Het is bedoeld om de waarde van stoffen zo veel mogelijk te maximaliseren en […]

...
EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Milieubeleid

Het milieubeleid van de Europese Unie is er op gericht om het milieu te beschermen, te herstellen en te verbeteren. Het milieubeleid raakt dan ook aan diverse thema’s zoals vogelbescherming, schoon drinkwater en het verminderen van afval. Hier vindt u de Europese wet- en regelgeving op het gebied van milieu die van belang is voor decentrale overheden.

...
Praktijkvraag - 22 december 2022

Moet een gemeente een milieuffectrapportage opstellen bij revisievergunning aan een veehouderij?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van een besluit tot het verlenen van een revisievergunning aan een veehouderij. De uitbreiding van de vergunning betreft een kleine verandering ten opzichte van de eerder afgegeven vergunning, maar binnen een afstand van 500 meter zijn enkele mogelijke belanghebbenden woonachtig. Moeten wij toch een milieueffectrapportage opstellen?

...
Nieuws - 22 november 2021

Een bodemstrategie voor de toekomst

70% van de bodem in de EU is van slechte kwaliteit. Daarom heeft de Europese Commissie een nieuwe bodemstrategie gelanceerd. De verbetering van de grond is voor decentrale overheden van belang. Beleidsdomeinen zoals landbouw, milieu en klimaat zijn nauw verbonden met bodemkwaliteit.