...
Nieuws - 21 juli 2022

Interview met Europarlementariër Tom Berendsen

Tom Berendsen is sinds 2019 Europarlementariër namens het CDA. Vanuit die functie neemt hij zitting in de commissies industrie, onderzoek en energie en regionale ontwikkeling. KED sprak met hem over de uitdagingen op het gebied van digitalisering, energie en fondsen.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energiemarkt & Infrastructuur

De energiemarkt is een interne markt voor energie. De verduurzaming van het energieaanbod werpt uitdagingen op voor de energiemarkt en -infrastructuur. Op deze pagina leest u daar meer over.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energiegemeen­schappen

Om burgerparticipatie in hernieuwbare energieprojecten verder te stimuleren heeft de EU het concept ‘energiegemeenschappen’ geïntroduceerd in de energiewetgeving. Via energiegemeenschappen kunnen burgers, lokale overheden en kleine ondernemingen samen energie opwekken, delen en verkopen.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energie

Het energiebeleid is de kern van vele (inter)nationale klimaatafspraken. Het Europees energiebeleid is dan ook veelomvattend en strekt van thema’s zoals duurzame energieopwekking tot aan de introductie van energie labels voor producten en gebouwen. Decentrale overheden staan centraal bij de uitvoering van het Europees energiebeleid.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energie-efficiëntie

In 2030 moet de energie-efficiënte met 32% verbeterd zijn. Om dit te realiseren stelt de EU energie-efficiëntie eisen aan verschillende sectoren, zoals de gebouwensector, de vervoerssector, de verwarmings- en koelingssector.

...
Nieuws - 11 november 2019

Nederland gaat Europese klimaatdoelen voor 2020 missen

Middels de ‘2020-doelstellingen’ heeft de Europese Commissie een vermindering of verbetering van 20% van de uitstoot van broeikasgassen, energieverspilling en duurzame energie voor 2020 voorgesteld. Nederland heeft in reactie hierop zijn eigen streefcijfers vastgesteld en deze verwerkt in het Klimaatakkoord. Uit recent onderzoek van het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) blijkt echter dat Nederland zijn eigen klimaatdoelstellingen voor 2020, en de doelen op Europees niveau, niet zal behalen. Daarom heeft het kabinet een reeks maatregelen geïntroduceerd.

...
Praktijkvraag - 14 december 2022

Welke mogelijkheden zijn er om grensoverschrijdende energie te realiseren?

Onze regio oriënteert zich op de mogelijkheden om meer en beter samen te werken op het gebied van grensoverschrijdende energie(transitie). Zijn er al initiatieven genomen met betrekking tot grensoverschrijdende energietransitie? Welke kansen liggen er om grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied te bevorderen?

...
Praktijkvraag - 14 december 2022

Slimme energiemeters: welke Europese regels zijn van toepassing?

Steeds meer woningen in onze gemeente krijgen slimme energiemeters. Hierdoor kan efficiënter met energie omgegaan worden. Kent het Europese recht ook voorschriften over slimme energiemeters waar de gemeente rekening mee dient te houden? Hoe zit het met de  bescherming van gegevens van burgers uit onze gemeente? Bijvoorbeeld wanneer de gemeente de data die deze slimme meters creëren zou willen gebruiken  om te sturen op efficiënter met energie om gaan?

...
Nieuws - 15 december 2020

Publicatie EU-wijzer voor provincies over hernieuwbare energie

De tweede editie van het EU-wijzer magazine gaat over hernieuwbare energie. Provincies hebben een grote rol en stevige ambities in de transitie naar hernieuwbare energie. Deze EU-wijzer gaat in op relevante Europese beleidsplannen en wetgeving en vermeldt welke nieuwe Europese strategieën eraan komen. Verschillende bronnen van hernieuwbare energie komen aan bod. Het magazine geeft ook inzicht in de kansen voor Europese financiering van hernieuwbare energieprojecten. Interviews en columns illustreren hoe provincies in de praktijk bezig zijn met de energietransitie.