Nieuws - 8 juni 2020

Betere Europese regelgeving nodig om de circulaire economie in steden te ondersteunen

Hoe kan de EU-regelgeving worden verbeterd om de transitie naar een circulaire economie in steden beter te ondersteunen? Het Partnerschap voor de Circulaire Economie onderzocht de belemmeringen en ondernam 12 acties. In een recente publicatie licht het partnerschap 2 acties op het gebied van betere regelgeving toe.

Nieuws - 6 september 2021

Europese Rekenkamer: Vervuiler betaalt principe moet worden versterkt

Bedrijven die vervuiling veroorzaken zijn verplicht te betalen voor het opruimen van de schade. ‘De vervuiler betaalt’ zo luidt het principe. De overheid moet echter nog te vaak financieel bijspringen bij milieuherstel. Daarom adviseert de Europese Rekenkamer om Europese milieuwetgeving aan te passen.

Praktijkvraag - 8 juni 2020

Is onze gemeente verplicht gft-afval gescheiden in te zamelen?

We hebben begrepen dat Europese wetgeving, namelijk de Kaderrichtlijn Afvalstoffen voorschrijft dat we het gft-afval in onze gemeente gescheiden moeten inzamelen vanaf 2024. Zijn hierop uitzonderingen mogelijk?

Nieuws - 21 oktober 2019

Afvalregelgeving als belemmering voor de circulaire economie

De huidige wet- en regelgeving is gericht op een lineaire economie. Daarbij wordt uitgegaan van enkelvoudig gebruik van grondstoffen en producten, die na dit enkelvoudige gebruik als afval worden behandeld. […]

Praktijkvraag - 11 februari 2013

Is de verplichte scheiding van zorgtaken voor afval- en regenwater strijdig met de Europese richtlijn?

Hoe verhouden de verplichtingen die voortkomen uit de scheiding tussen zorgtaken voor afval- en regenwater in Nederland zich tot de bepalingen uit de Europese Richtlijn Stedelijk afvalwater? Voor huishoudelijk afvalwater geldt namelijk de verplichting dat het opgevangen, afgevoerd en gezuiverd moet worden. Regenwater kan daar onderdeel van zijn.

Door de scheiding van zorgtaken mag de overheid een perceeleigenaar dwingen om regenwater op het eigen perceel op te vangen en verbieden het regenwater op het riool te lozen. Is het Nederlandse beleid niet strijdig met de Europese richtlijn?