...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Radioactief afval

Het beheer van radioactief afval is op de lange termijn een complex onderwerp. Lidstaten moeten daarom een nationaal wettelijk, regelgevend en organisatorisch kader vaststellen voor het beheer van radioactief afval.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Huishoudelijk afval

De Europese Unie stelt doelstellingen voor het scheiden, het voorbereiden voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval. Daarnaast beoogt de EU het storten van al het stedelijk afval verder te beperken.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Bioafval

Bioafval omvat onder andere GFT van huishoudens, organisch afval van bedrijven en groenafval. Bij het storten van bioafval kunnen broeikasgasemissies vrijkomen. De Europese Unie stelt daarom dat bioafval gescheiden moet worden ingezameld.

...
Praktijkvraag - 17 januari 2023

Hergebruik afval: wanneer is afval niet langer afval?

Onze gemeente streeft ernaar om in het kader van de circulaire economie meer afvalstoffen in de lokale afvalverwerking te hergebruiken. Er zijn echter strikte Europeesrechtelijke kaders omtrent afvalverwerking, die hergebruik niet altijd mogelijk maken. Met welke Europese regels omtrent milieu en afvalstoffenbeheer moet rekening worden gehouden bij het hergebruik van afvalstoffen?

...
EU Recht en beleid - 8 december 2022

Kunststofafval

Wereldwijd neemt het kunststofafval toe. De Europese Unie zet in op een duurzaam gebruik van kunststoffen. De Single Use Plastics Richtlijn introduceert bijvoorbeeld een voor de hele EU geldend verbod op kunstproducten voor eenmalig gebruik.

...
EU Recht en beleid - 18 augustus 2022

Afval

Er wordt een heleboel afval geproduceerd in Nederland en in de EU. Europese afvalwetgeving heeft als doel om de hoeveelheid afval te verminderen, maar richt zich ook op de circulaire economie, namelijk meer recyclen en hergebruiken.

...
Nieuws - 28 april 2022

Vermindering Europees stedelijk afval loopt achter op doelstelling

Voor de Europese afvaldoelstellingen moet de totale hoeveelheid afval met een derde afnemen. Het Europees Milieuagentschap onderzocht de afvalcijfers van de EU en gaf aanbevelingen voor het behalen van de 2030-doelen.

...
Nieuws - 7 juni 2022

Europese Commissie vraagt feedback op voorstel wijziging Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Als onderdeel van de “van boer tot bord”-strategie van de EU, wil de Commissie de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA) opnieuw wijzigen, om zo de afvalproductie te verminderen en hergebruik te stimuleren. Hiermee moet de wetgeving duidelijker worden en lasten worden verminderd. Reageren kan tot 16 augustus.