...
Nieuws - 21 juli 2022

Interview met Europarlementariër Tom Berendsen

Tom Berendsen is sinds 2019 Europarlementariër namens het CDA. Vanuit die functie neemt hij zitting in de commissies industrie, onderzoek en energie en regionale ontwikkeling. KED sprak met hem over de uitdagingen op het gebied van digitalisering, energie en fondsen.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energiemarkt & Infrastructuur

De energiemarkt is een interne markt voor energie. De verduurzaming van het energieaanbod werpt uitdagingen op voor de energiemarkt en -infrastructuur. Op deze pagina leest u daar meer over.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energiegemeen­schappen

Om burgerparticipatie in hernieuwbare energieprojecten verder te stimuleren heeft de EU het concept ‘energiegemeenschappen’ geïntroduceerd in de energiewetgeving. Via energiegemeenschappen kunnen burgers, lokale overheden en kleine ondernemingen samen energie opwekken, delen en verkopen.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energie

Het energiebeleid is de kern van vele (inter)nationale klimaatafspraken. Het Europees energiebeleid is dan ook veelomvattend en strekt van thema’s zoals duurzame energieopwekking tot aan de introductie van energie labels voor producten en gebouwen. Decentrale overheden staan centraal bij de uitvoering van het Europees energiebeleid.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Energie-efficiëntie

In 2030 moet de energie-efficiënte met 32% verbeterd zijn. Om dit te realiseren stelt de EU energie-efficiëntie eisen aan verschillende sectoren, zoals de gebouwensector, de vervoerssector, de verwarmings- en koelingssector.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Zeer Zorgwekkende Stoffen

De Europese regels op het gebied van chemische en risicovolle stoffen vastgelegd in verschillende richtlijnen. In Nederland zijn deze verschillende stoffenlijsten gebundeld tot één Zeer Zorgwekkende Stoffenlijst.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Pesticiden

Pesticiden kunnen schadelijke chemische stoffen bevatten. Deze kunnen terecht komen in het oppervlaktewater, de bodem of in levensmiddelen. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Ook moet het duurzaam gebruik van pesticiden worden bevorderd.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Chemische stoffen

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen is er uitgebreide EU-wetgeving op dit gebied. Zo worden voor alle chemische stoffen de risico’s geïnventariseerd en op basis daarvan maatregelen geformuleerd.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Radioactief afval

Het beheer van radioactief afval is op de lange termijn een complex onderwerp. Lidstaten moeten daarom een nationaal wettelijk, regelgevend en organisatorisch kader vaststellen voor het beheer van radioactief afval.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Huishoudelijk afval

De Europese Unie stelt doelstellingen voor het scheiden, het voorbereiden voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval. Daarnaast beoogt de EU het storten van al het stedelijk afval verder te beperken.

...
EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Bioafval

Bioafval omvat onder andere GFT van huishoudens, organisch afval van bedrijven en groenafval. Bij het storten van bioafval kunnen broeikasgasemissies vrijkomen. De Europese Unie stelt daarom dat bioafval gescheiden moet worden ingezameld.