...
Praktijkvraag - 15 december 2022

Wat doet de EU ter bestrijding van mensenhandel?

Onze gemeente krijgt te maken met slachtoffers van mensenhandel die bij de gemeente aankloppen voor hulp. We willen deze mensen helpen en de mensenhandel in de regio bestrijden. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van dit probleem vroegen we ons af of er Europees beleid ten aanzien van mensenhandel.

...
Praktijkvraag - 15 december 2022

Gevolgen EU herplaatsingsbeleid van asielzoekers voor Nederland en gemeenten?

Voor een gebiedsontwikkelingsproject willen wij een inschatting maken van het aantal (sociale) woningen dat nodig is in onze gemeente. Daarvoor is het onder andere van belang om te weten wat de instroom van asielzoekers de komende jaren zal zijn. Klopt het dat de EU afspraken heeft gemaakt over de herplaatsing van asielzoekers vanuit Italië en Griekenland? Is bekend hoeveel asielzoekers er daardoor dit jaar naar Nederland en dus uiteindelijk naar verschillende gemeenten komen?

...
Nieuws - 18 maart 2019

EU-Hof: intrekken verblijfsvergunning bij fraude gerechtvaardigd

Verblijfsvergunningen die verkregen zijn door middel van frauduleuze bewijsstukken mogen worden ingetrokken, ook als de vergunninghouder niet van de fraude op de hoogte was. Dat oordeelt het EU-Hof op 14 maart 2019 in antwoord op vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak…

...
Nieuws - 20 oktober 2022

Tijdelijke bescherming voor mensen uit Oekraïne verlengd

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne duurt inmiddels al bijna 8 maanden. Nu aannemelijk is dat het conflict langer zal voortduren, is de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met een jaar verlengd, namelijk tot en met 4 maart 2024.

...
EU Recht en beleid - 13 oktober 2022

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft veel gevolgen voor decentrale overheden op gebieden zoals energielevering, aanbesteding en asiel. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Migratie

De Europese Unie heeft na de Europese migratiecrisis van 2015 maatregelen genomen om de verhoogde migratiestroom beter te reguleren. De EU streeft daarmee naar een gemeenschappelijk migratiebeleid dat effectief, humanitair en veilig is. Op deze pagina leest u meer over migratie.

...
EU Recht en beleid - 7 september 2022

Terugkeerbeleid

De EU streeft naar een doeltreffend terugkeerbeleid. Onderdanen van derde landen die niet rechtmatig in een lidstaat verblijven zullen moeten worden teruggestuurd. Dit geldt ook voor asielzoekers waarvan de asielaanvraag is afgewezen.

...
EU Recht en beleid - 7 september 2022

Asiel

Een belangrijk onderdeel van het Europese gemeenschappelijk beleid is het asielbeleid. Het gaat onder meer over de vraag wie er als vluchteling kan worden aangemerkt, welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag en aan welke normen de opvang moet voldoen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het gemeenschappelijk asielbeleid.

...
EU Recht en beleid - 25 augustus 2022

Opvang en huisvesting

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Hierbij werken zij samen met gemeenten, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe opvanglocatie in een gemeente wordt geopend. Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning verkrijgt, wordt hij daarmee statushouder. Gemeenten dienen dan te zorgen voor passende huisvesting voor statushouders.

...
Nieuws - 7 maart 2022

Raad akkoord met tijdelijke bescherming Oekraïners

De Raad van de Europese Unie heeft op 4 maart een uitvoeringsbesluit genomen dat tot gevolg heeft dat de Richtlijn Tijdelijke Bescherming wordt geactiveerd. Mensen uit Oekraïne krijgen hierdoor tijdelijke bescherming in de EU. 

...
Nieuws - 9 maart 2022

FAQ Vluchtelingen uit Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne ontstaan bij decentrale overheden tal van vragen, zoals over opvang van vluchtelingen, gascontracten en gevolgen voor energiebeleid. Kenniscentrum Europa decentraal publiceerde twee overzichten en houdt een FAQ-list bij

...
Nieuws - 9 mei 2022

Europese Commissie wil legale arbeidsmigratie versoepelen

Het belang van vereenvoudigde wetgeving voor arbeidsmigratie is groot: er zijn arbeidstekorten. De Europese Commissie stelt daarom voor legale migratie naar de EU verder te versoepelen, onder andere met een wijziging van de Richtlijn gecombineerde vergunning en de Richtlijn langdurig ingezetenen.