...
Praktijkvraag - 4 januari 2023

Zijn er speciale regels voor restauratie Europees cultureel erfgoed in Nederland?

Nederland kent een grote diversiteit aan monumenten, die beschermd worden door de overheid. Bestaat in Nederland naast rijks-, gemeentelijke en provinciale monumenten ook Europees erfgoed? Gelden daar nog specifieke Europese regels voor als het erfgoed moet worden aangepast of gerestaureerd?

...
Praktijkvraag - 15 december 2022

Onderwijs zonder grenzen. Wat staat gemeenten te wachten in 2025?

De afdeling Onderwijs is verantwoordelijk voor het opstellen van het onderwijsbeleid binnen de gemeente. Wij hebben vernomen dat de Europese Unie van plan is om in 2025 een zogenaamde ‘Europese onderwijsruimte’ op te richten. Wat houdt deze onderwijsruimte precies in? En is al bekend of vanuit deze plannen van de EU ook relevante zaken spelen waarmee wij rekening moeten houden in verband met ons toekomstig gemeentelijk onderwijsbeleid?

...
Praktijkvraag - 14 december 2022

Welke rol speelt de EU op het gebied van sport?

Onze gemeente is nieuw beleid aan het ontwikkelen op het terrein van sport. Welke gevolgen heeft de rol van de Europese Commissie op het gebied van sport voor decentrale overheden? In hoeverre moeten wij hier rekening mee houden?

...
Praktijkvraag - 13 december 2022

Vallen culturele instellingen onder de EU-richtlijn en de Wet hergebruik overheidsinformatie?

Onze gemeente streeft ernaar om data zoveel mogelijk beschikbaar voor hergebruik te maken voor burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen. De gemeente werkt hiertoe samen met het lokale museum en het gemeentelijk archief, die over veel informatie beschikken. Vallen de data van culturele instellingen ook onder de Europese Richtlijn en Wet hergebruik overheidsinformatie?

...
Praktijkvraag - 13 december 2022

Kan de gemeente staatssteunproof steun verlenen aan een orkest?

Onze gemeente heeft een subsidieaanvraag van een orkest ontvangen. Het orkest wil de aangevraagde subsidie aanwenden om een nieuwe en beter uitgeruste oefenruimte te huren. Gezien de culturele en maatschappelijke functie die het orkest vervult, wil de gemeente graag aan het subsidieverzoek van het orkest voldoen. De gemeente vraagt zich echter af of een dergelijke subsidie staatssteun oplevert en, zo ja, of de voorgenomen steun zogezegd ‘staatssteunproof’ kan worden verleend.

...
Praktijkvraag - 21 september 2022

Mag onze gemeente 65-plussers korting geven op een bezoek aan een plaatselijk museum?

Onze gemeente wil 65-plussers met de Nederlandse nationaliteit korting geven op een toegangskaartje voor het gemeentelijk museum. 65-plussers met een andere nationaliteit komen niet in aanmerking voor deze korting. Kan deze maatregel problemen opleveren met het Europese recht, en dan met name strijdigheid opleveren met de regels van vrij verkeer?

...
Nieuws - 11 april 2022

Duurzaam, inclusief en stijlvol bouwen: Nieuw Europees Bauhaus-programma ondersteunt projecten decentrale overheden

Werk verder aan een duurzame, inclusieve en mooie woonomgeving in uw gemeente of provincie door deel te nemen aan het Nieuw Europees Bauhaus-programma. Drie Europese oproepen (calls) staan nu open voor voorstellen. Projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning van de EU moeten gericht zijn op burgerparticipatie bij duurzame initiatieven of op de co-creatie van openbare ruimten met burgers. Daarnaast is er ruimte voor aanvragen van gemeenten voor praktische ondersteuning op maat door een team van deskundigen.

...
Nieuws - 23 maart 2020

Meld uw cultureel erfgoed-projecten aan voor een uitwisseling van best practices

Heeft uw stad of regio een innovatief en inspirerend project op het gebied van cultureel erfgoed? Meld deze dan aan bij ‘Cultural Heritage in Action!’. Dit nieuwe platform van de Europese Commissie is namelijk op zoek naar lokale en regionale praktijkvoorbeelden op het gebied van cultureel erfgoed om de uitwisseling van ‘good practices’ te bevorderen.

...
Praktijkvraag - 6 juli 2021

Welke regels gelden er voor invoer en uitvoer van cultuurgoederen die in bruikleen zijn gegeven aan instellingen in het Verenigd Koninkrijk?

Een publiekrechtelijke cultuurinstelling in onze regio heeft op dit moment een bruikleenovereenkomst met een museum in het Verenigd Koninkrijk (VK) lopen, waarbij een aantal kunst- en cultuurgoederen aan het VK in bruikleen zijn gegeven. Deze overeenkomst loopt over een aantal jaar ten einde. Welke stappen moet deze instelling nemen om de goederen terug te krijgen nu het VK geen lidstaat van de EU meer is? Met welke formaliteiten moet rekening worden gehouden, mocht in de toekomst weer een overeenkomst met het VK afgesloten worden voor het in bruikleen geven van cultuurgoederen?

...
Praktijkvraag - 21 juni 2021

Mag een gemeente zomaar steun verlenen aan een museum?

Onze gemeente wil met een subsidie een museum helpen moderniseren. Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van audiovisuele apparatuur om interactieve demonstraties en presentaties mogelijk te maken. Is er sprake van staatssteun? Zo ja, hoe kunnen wij de subsidie ‘staatssteunproof’ verlenen?