...
Praktijkvraag - 18 januari 2023

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

...
Nieuws - 4 oktober 2021

Comité van de Regio’s pleit voor meer oog voor decentrale dimensie

Het Europees Comité van de Regio’s pleit voor meer decentrale samenwerking op Europees niveau om regelgeving van de EU te verbeteren. Daarom heeft het een ontwerpadvies opgesteld met verschillende stappen voor de Europese Commissie en decentrale overheden om decentrale betrokkenheid te versterken.

...
Nieuws - 23 september 2019

Europese Commissie wil meer samenwerken met regionale en lokale overheden om bereik openbare consultaties te vergroten

Openbare consultaties maken deel uit van de brede agenda van de Europese Commissie om transparantie, betrokkenheid van burgers bij het beleidsvormingsproces, en verantwoording van de EU te waarborgen. Op verzoek van het Europees Parlement heeft de Europese Rekenkamer (ERK) in juni een speciaal rapport uitgebracht met het oog op de doeltreffendheid van deze consultaties. Eerder publiceerde Kenniscentrum Europa decentraal al een artikel…

...
Nieuws - 9 september 2019

Europese rekenkamer publiceert verslag over de doeltreffendheid van EU consultaties

De Europese Commissie organiseert op vaste momenten in het Europees beleidsproces online openbare raadplegingen om input van burgers en belanghebbenden te vergaren. De Europese Rekenkamer (ERK) heeft, op verzoek van het Europees Parlement, onderzocht hoe doeltreffend deze online consultaties zijn en komt tot de conclusie dat deze van hoge kwaliteit is, maar identificeert ook verbeterpunten.

...
Nieuws - 9 september 2019

Verlenging reactieperiode gelekaartprocedure nationale parlementen tijdens kerstreces

Bij nieuwe wetgevingsinitiatieven van de Europese Commissie krijgen nationale parlementen acht weken de tijd om deze te toetsen aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel. Dit noemt men ook wel de gele of oranje kaart procedure. Deze toetsingsperiode wordt altijd uitgesteld tijdens de maand augustus, oftewel het zomerreces.

...
Nieuws - 1 juli 2019

Nederland wil meer openheid in Europese wetgevingsonderhandelingen

De onderhandelingen over Europese wetgeving zijn niet transparant genoeg, wat ten koste gaat van het vertrouwen in de EU. Dat staat in een verklaring van Nederland die is ondertekend door vijf andere lidstaten. De landen doen een aantal voorstellen om de openheid en verantwoording van de EU te versterken, en daarmee haar legitimiteit te vergroten.

...
EU Recht en beleid - 1 november 2022

Bridge! rapport

Kenniscentrum Europa Decentraal is gevraagd een inventarisatie te maken van problemen waar decentrale overheden tegenaan lopen bij de uitvoering van Europees recht. Een overzicht van trends en ontwikkelingen van vragen in de periode 2003-2015 is terug te vinden in het Bridge! rapport.

...
Praktijkvraag - 19 september 2022

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

De Europese Commissie nodigt regelmatig burgers, bedrijven en overheden uit om zienswijzen te geven op nieuwe of bestaande Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via routekaarten, effectbeoordelingen, consultaties, evaluaties en geschiktheidscontroles. Hoe werken deze verschillende feedbackmechanismen van de Commissie? Komen hier ook onderwerpen aan bod die relevant zijn voor decentrale overheden en hoe kunnen zij hun mening aan de Commissie kenbaar maken?

...
EU Recht en beleid - 31 augustus 2022

Betere regelgeving

Het geheel van Europese wet- en regelgeving wordt vaak gezien als erg omvangrijk en complex. Lidstaten geven dit aan, maar ook de Europese Commissie zelf ziet dit in. In de afgelopen jaren zijn er daarom diverse maatregelen genomen binnen de zogenaamde ‘Betere Regelgeving’ Agenda om wetgeving van de EU te vereenvoudigen, verminderen en verbeteren.