...
Praktijkvraag - 17 februari 2023

Kan een onderneming worden uitgesloten van deelname aan een aanbestedingsprocedure omdat in het verleden slecht is gepresteerd?

Ons waterschap is bezig met de voorbereiding van een aanbesteding voor een werk, namelijk de aanleg van een kade. Daarbij willen we eigenlijk niet in zee gaan met een partij die in het verleden slecht gepresteerd heeft. Is het mogelijk om op grond van deze reden een onderneming uit te sluiten van deelname aan een aanbestedingsprocedure? Welke verplichtingen gelden er om een partij uit te sluiten op basis van deze grond? Is er in de jurisprudentie nog aanvullende informatie te vinden hierover?

...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Gunningscriteria

Nadat de aanbestedende dienst heeft bepaald of inschrijvers aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen voldoen en inschrijvers eventueel verder heeft geselecteerd op basis van selectiecriteria, kan de aanbestedende dienst bepalen welke inschrijver het beste aanbod heeft gedaan, dat wil zeggen: de economisch meest voordelige inschrijving. De onderneming(en) achter dit aanbod krijgen de opdracht in beginsel gegund. Alvorens over te gaan tot gunning, dient de aanbestedende dienst de gunningscriteria op te stellen. Dit dient op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze te gebeuren. Daarnaast moeten de criteria objectief zijn. Dit is van belang met het oog op de aanbestedingsregels. Op deze pagina wordt uitgelegd waar de aanbestedende dienst in ieder geval op moet letten bij het opstellen en toepassen van de gunningscriteria.

...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Selectiecriteria

Naast de mogelijkheid om bepaalde inschrijvers uit te sluiten van een aanbestedingsprocedure op grond van de uitsluitingsgronden, kunnen aanbestedende diensten besluiten om niet alle bedrijven toe te laten zich in te schrijven voor de geplaatste overheidsopdracht. De aanbestedende dienst beperkt dan het aantal gegadigden tot drie of vijf en nodigt hen vervolgens uit om zich in te schrijven. Om tot een selectie te komen stelt de aanbestedende dienst een aantal selectiecriteria op. Hier zijn de aanbestedingsbeginselen op van toepassing. Op deze pagina wordt uitgelegd waar deze selectie precies uit bestaat, wanneer aanbestedende diensten deze criteria kunnen toepassen en welke criteria toegestaan zijn.

...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Van aankondiging tot gunning

Een Europese aanbestedingsprocedure begint doorgaans met de aankondiging, eventueel nadat een vooraankondiging is gepubliceerd om marktpartijen op een aanstaande aanbesteding te attenderen. Hiermee laat de aanbestedende dienst aan de markt weten dat zij voornemens is een overheidsopdracht te gunnen. Ondernemers worden hiermee uitgenodigd om een inschrijving in te dienen of een verzoek tot deelname te doen. In dit sub-dossier wordt de procedure vanaf de aankondiging tot gunning van de opdracht uiteengezet.

...
EU Recht en beleid - 15 december 2022

Rechtsbescherming

Het kan voorkomen dat inschrijvende partijen of gegadigden bij een aanbestedingsprocedure het niet eens zijn met het verloop van de procedure. Ook belanghebbende betrokkenen moeten van zich kunnen laten horen wanneer zij van mening zijn dat een gesloten overeenkomst in strijd is met de aanbestedingsregels. Voor partijen betrokken bij een aanbestedingsprocedure van een gemeente, provincie of waterschap dient dus een gang naar de rechter te worden gewaarborgd: rechtsbescherming.

Met welke regels betreffende rechtsbescherming dienen decentrale overheden rekening te houden tijdens deze fasen? En welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot de rechtsbescherming van partijen in een aanbestedingsprocedure? Op deze pagina wordt nader ingegaan op deze vragen.

...
Praktijkvraag - 9 december 2022

Welke Europese verplichtingen gelden bij elektronisch aanbesteden?

De Europese Aanbestedingsrichtlijnen uit 2014 en de implementatie daarvan in de Nederlandse Aanbestedingswet in 2016 verplichten ons als waterschap om vanaf juli 2017 volledig elektronisch aan te besteden. Wat houden deze elektronische aanbestedingsverplichtingen concreet in en aan welke (Europese) verplichtingen moeten decentrale overheden hierbij exact voldoen?

...
Praktijkvraag - 1 december 2022

Wat is e-factureren?

Onze gemeente heeft nog geen ervaring met e-factureren. Is e-factureren hetzelfde als een factuur in een PDF bestand? En aan welke eisen en voorwaarden moet een e-Factuur voldoen?

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Privacy

Wanneer decentrale overheden een overheidsopdracht aanbesteden, moeten ze ook rekening houden met de privacyregels. Hoe kan er dan bij aanbestedingen worden voldaan aan de eisen uit de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)? En hoe zorgt een decentrale overheid ervoor dat er wordt voldaan aan de transparantieverplichtingen van de aanbesteding, zonder dat er onnodig privacygevoelige informatie publiek kenbaar wordt gemaakt? Onderstaande pagina gaat hier uitgebreid op in.

...
EU Rechtspraak - 23 november 2022

Hof van Justitie verduidelijkt regels omtrent abnormaal lage inschrijvingen

Het Hof van Justitie heeft in een zaak over de aanbesteding van identiteitsdocumenten verduidelijkt dat aanbestedende diensten gebruik mogen maken van nationale regels die een methode voor het identificeren van abnormaal lage inschrijvingen voorschrijven. Dit mag echter niet leiden tot automatische uitsluiting van inschrijvingen.