EU Recht en beleid - 2 februari 2023

Gebiedsontwikkeling

Op deze pagina worden de verschillende vormen van samenwerking bij gebiedsontwikkeling uiteen gezet. Ook wordt ingegaan op Europese aanbestedingsregels betreffende geïnstitutionaliseerde PPS-verbanden.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Breedband en aanbesteden

Een onderwerp waarbij aanbestedingsvraagstukken kunnen spelen, is de uitrol van hogesnelheidsbreedbandverbindingen. Op deze pagina leest u welke rol decentrale overheden hierbij spelen, hoe aanbestedingsregels hierin voorbij komen, wat het verband is met de staatssteunregels en welke fondsen en voor breedband beschikbaar zijn.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Verzekeringen

Op de pagina wordt ingegaan op de aanbesteding van verzekeringen, welke opdrachten zijn uitgezonderd van de werking van de aanbestedingsrichtlijn en welke eisen er gesteld kunnen worden aan verzekeraars.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Beleidsterreinen

Aanbestedende diensten kopen diensten, leveringen en werken op bepaalde beleidsterreinen in. Denk hierbij aan ICT(-netwerken), gebiedsontwikkeling, inburgering, scholen, het sociaal domein, verzekeringen, vervoer en DAEB en aanbesteden. Op deze pagina wordt een overzicht van deze beleidsterreinen uiteengezet.

EU Recht en beleid - 5 januari 2023

Scholen

Ook scholen en onderwijsinstellingen kunnen met de Europese aanbestedingsregels te maken krijgen wanneer zij overeenkomsten sluiten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van schoolboeken of de bouw van een nieuw schoolgebouw. Op deze pagina leest u daar meer over.

Praktijkvraag - 19 december 2022

Kunnen samenwerkende gemeenten een alleenrecht verlenen aan een ICT-bedrijf?

Onze gemeente is van plan om samen met drie buurgemeenten een uitsluitend recht (alleenrecht) te verlenen aan een extern ICT-bedrijf om onderhoud van en support voor specifieke database-software te leveren, omdat de volledige ICT-infrastructuur van de betrokken gemeenten al is toegesneden op de software van het betreffende ICT-bedrijf. Dit uitsluitend recht willen we voor vijf jaar vastleggen in een overeenkomst. Kunnen wij ons hierbij beroepen op de uitzondering inzake het uitsluitend recht?

EU Recht en beleid - 24 november 2022

Sociaal domein en aanbesteden

Gemeenten kunnen met aanbestedingsregels te maken hebben bij uitvoering van hun taken in het kader van het sociaal domein. Op deze pagina leest u meer daarover en hoe het aanbestedingsrecht komt kijken bij subsidieverlening, sociale en andere specifieke diensten en meer.

EU Recht en beleid - 24 november 2022

DAEB en aanbesteden

Met welke aanbestedingsrechtelijke regels dient een decentrale overheid rekening te houden bij het beleggen van een DAEB bij een onderneming? Bestaan er ook mogelijke uitzonderingen op de aanbestedingsplicht? Op deze pagina leest u meer over de aanbestedingsregels die van toepassing zijn bij het aanwijzen van een dienst van algemeen economisch belang.

EU Recht en beleid - 12 oktober 2022

Migratie en aanbesteden

Aanbestedingsrechtelijke vraagstukken kunnen ook spelen bij migratie-gerelateerde kwesties. Op deze pagina leest u onder meer welke vraagstukken dit zijn, wat voor toelichting er hierop is vanuit de Europese Commissie en wanneer er sprake kan zijn van een verkorte aanbestedingsprocedure of dwingende spoed.

Praktijkvraag - 6 oktober 2022

Welke technische specificaties mogen wij eisen bij de inkoop van ICT-systemen of ICT-diensten?

Onze gemeente heeft een database van een specifiek ICT systeem. Voor de toekomst zien wij twee opties: ofwel een nieuwe module kopen voor het bestaande systeem, ofwel overstappen naar een open source database. Voor beide opties vragen we ons af welke specifieke technische eisen we mogen stellen in een aanbestedingsprocedure.

1) Als wij een aanvullende database module willen aanbesteden, mogen wij dan als technische eis stellen dat de module functioneert met ons bestaande systeem? Uit onderzoek is al gebleken dat veel partijen zo’n aanvullende module kunnen leveren.

2) Om volledig te kunnen overstappen naar een open source database systeem, zouden wij een opdracht voor migreer-, onderhoud- en beheerdiensten moeten aanbesteden. Mogen wij als technische eis benoemen dat de diensten uitgevoerd moeten worden voor een specifiek open source data base systeem?

EU Recht en beleid - 28 september 2022

Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking getreden. Deze nieuwe wet geeft gemeenten meer regie en verantwoordelijkheid voor de inburgering van asielzoekers.

EU Recht en beleid - 25 augustus 2022

Integratie en inburgering

De Europese Unie is actief op gebieden met betrekking tot integratie en inburgering, bijvoorbeeld met actieplannen voor sociale integratie. Op deze pagina leest u meer daarover.