Nieuws - 20 november 2023

Europese drempelbedragen voor aanbesteden 2024-2025 gepubliceerd

De Europese Commissie heeft nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gepubliceerd. Als de geraamde waarde van een opdracht gelijk is aan of meer is dan het nieuwe drempelbedrag, moeten decentrale overheden vanaf 1 januari 2024 deze opdracht Europees aanbesteden.

Nieuws - 24 april 2023

KED legt uit: CPV-codes

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp CPV-codes hierin centraal.

Nieuws - 21 juli 2022

Prijsinstrument voor toegang tot aanbesteden derde landen

De toegang tot buitenlandse aanbestedingen voor Europese bedrijven is verbeterd. Op grond van een nieuwe verordening kan de Commissie onderzoek doen naar eventuele discriminatie tegen Europese bedrijven. Ook kan de Commissie maatregelen treffen tegen inschrijvers uit derde landen.

Nieuws - 13 februari 2023

Raadpleging geopend over Verordening buitenlandse subsidies

Op 12 januari 2023 is de Verordening buitenlandse subsidies in werking getreden. Deze verordening streeft ernaar om verstoringen van de interne markt als gevolg van buitenlandse subsidies aan te pakken. […]

Nieuws - 23 januari 2023

KED legt uit: Subsidie of opdracht

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Subsidie of opdracht hierin centraal.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Aanbestedingsregels Verenigd Koninkrijk

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk officieel de Europese Unie verlaten. Dat betekent dat de aanbestedingsregels niet meer voor dat land gelden zoals voorheen. Welke regels er wel gelden voor het VK leest u op onderstaande pagina

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Toegang derde landen tot Europese aanbestedingen

Nederlandse decentrale overheden hoeven in derde landen (dus buiten de EU) gevestigde dienstverleners en aannemers niet tot aanbestedingen toe te laten. Er zijn echter wel uitzonderingen hierop. Zo moeten aanbieders en goederen die afkomstig zijn uit landen die lid zijn van de GPA (Government Procurement Agreement) en waarbij het gaat om opdrachten boven de drempelwaarde worden toegelaten. Daarnaast moeten decentrale overheden goederen en diensten toelaten, als dit is bepaald in een bilateraal handelsakkoord tussen de EU en het land in kwestie. Lees meer op deze pagina.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Publiekrechtelijke instelling

De aanbestedingsregels zijn alleen van toepassing op aanbestedende diensten. Hier vallen ook publiekrechtelijke instellingen onder. Maar wat zijn dit precies? Dat leest u op deze pagina.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Aanbestedingsplicht

In dit sub-dossier leest u meer over de aanbestedingsplicht voor decentrale overheden. Als het gaat om een overheidsopdracht of concessie boven de Europese drempelwaarde bestaat er namelijk een aanbestedingsplicht.

EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Subsidie of overheidsopdracht

Aanbestedende diensten worstelen vaak met de vraag of zij te maken hebben met een subsidie of een overheidsopdracht die aanbesteed moet worden. Beantwoording van deze vraag is relevant voor de toepassing van de (Europese) aanbestedingsregels. Daarom worden op deze pagina de definities en kenmerken van beiden gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op het onderscheid en beantwoorden we diverse vragen.