...
Praktijkvraag - 17 februari 2023

Kan een onderneming worden uitgesloten van deelname aan een aanbestedingsprocedure omdat in het verleden slecht is gepresteerd?

Ons waterschap is bezig met de voorbereiding van een aanbesteding voor een werk, namelijk de aanleg van een kade. Daarbij willen we eigenlijk niet in zee gaan met een partij die in het verleden slecht gepresteerd heeft. Is het mogelijk om op grond van deze reden een onderneming uit te sluiten van deelname aan een aanbestedingsprocedure? Welke verplichtingen gelden er om een partij uit te sluiten op basis van deze grond? Is er in de jurisprudentie nog aanvullende informatie te vinden hierover?

...
Nieuws - 21 juli 2022

Prijsinstrument voor toegang tot aanbesteden derde landen

De toegang tot buitenlandse aanbestedingen voor Europese bedrijven is verbeterd. Op grond van een nieuwe verordening kan de Commissie onderzoek doen naar eventuele discriminatie tegen Europese bedrijven. Ook kan de Commissie maatregelen treffen tegen inschrijvers uit derde landen.

...
Nieuws - 13 februari 2023

Raadpleging geopend over Verordening buitenlandse subsidies

Op 12 januari 2023 is de Verordening buitenlandse subsidies in werking getreden. Deze verordening streeft ernaar om verstoringen van de interne markt als gevolg van buitenlandse subsidies aan te pakken. […]

...
EU Recht en beleid - 13 februari 2023

Raamovereenkomst

Er zijn vele soorten opdrachten die decentrale overheden regelmatig onder dezelfde of vergelijkbare voorwaarden plaatsen. Een aanbestedende dienst kan in dat geval een raamovereenkomsten sluiten met één of meer opdrachtnemers. Hieronder kunnen individuele opdrachten geplaatst worden, met toepassing van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst.

...
EU Recht en beleid - 13 februari 2023

Aanbesteden

Decentrale overheden kopen allerlei zaken in: bijvoorbeeld hun ICT-systemen of bouwwerken en onderhoudswerkzaamheden daaraan. Een dergelijke inkoopopdracht heet een aanbesteding. Bij aanbestedingen dienen decentrale overheden zich aan de Europese en nationale regels te houden. In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving voor aanbesteden die relevant is voor decentrale overheden.

...
Nieuws - 13 februari 2023

KED legt uit: Raamovereenkomsten

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp Raamovereenkomsten hierin centraal.

...
Nieuws - 23 januari 2023

KED legt uit: Subsidie of opdracht

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat Subsidie of opdracht hierin centraal.

...
Praktijkvraag - 7 februari 2023

Wanneer kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden toegepast?

Onze provincie heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure geopend, maar de inschrijvende partijen voldoen niet aan de gestelde (overigens proportionele) selectie-eisen. Kan de provincie (aanbestedende dienst) er nu voor kiezen om de aanbesteding te vervolgen middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking?

...
EU Recht en beleid - 2 februari 2023

Gebiedsontwikkeling

Op deze pagina worden de verschillende vormen van samenwerking bij gebiedsontwikkeling uiteen gezet. Ook wordt ingegaan op Europese aanbestedingsregels betreffende geïnstitutionaliseerde PPS-verbanden.

...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Open house

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Voor de inkoop in het sociaal domein, ter uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, wordt het open house-model soms toegepast. Dit model biedt een mogelijkheid om naast een klassieke overheidsopdracht, inbesteden of subsidie invulling te geven aan de publieke zorgtaak. Op deze pagina kunt u meer lezen over het open house-model en de toepassing hiervan.

...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Voorbehouden opdrachten

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Het doel daarvan is om mensen met arbeidsvermogen die vallen onder die doelgroep toe te leiden naar werk. Binnen het aanbestedingsrecht bestaat op grond van artikel 20 Richtlijn 2014/24 de mogelijkheid om opdrachten voor te behouden aan sociale werkplaatsen die maatschappelijk en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben. De reden voor gemeenten om opdrachten voor te behouden aan dergelijke werkplaatsen, programma’s of ondernemingen ligt in het feit dat dit het makkelijker voor hen maakt om opdrachten te verwerven. De mogelijkheid tot een voorbehouden opdracht draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze pagina vindt u meer informatie over SW-bedrijven en voorbehouden opdrachten.

...
EU Recht en beleid - 1 februari 2023

Breedband en aanbesteden

Een onderwerp waarbij aanbestedingsvraagstukken kunnen spelen, is de uitrol van hogesnelheidsbreedbandverbindingen. Op deze pagina leest u welke rol decentrale overheden hierbij spelen, hoe aanbestedingsregels hierin voorbij komen, wat het verband is met de staatssteunregels en welke fondsen en voor breedband beschikbaar zijn.