Nieuws

Publicatie: 25 oktober 2021

Door:


De Europese Commissie vraagt decentrale overheden om input over de subsidieprogramma’s EaSI en EPMF. Deze twee programma’s zijn onlangs afgerond en worden daarom geëvalueerd. Ze worden voortgezet onder andere noemers: het ESF+ en InvestEU. Reageren kan tot 28 december 2021.

Raadpleging

De Commissie vraagt uw mening over de evaluatie van het EaSI-programma en het EPMF-besluit. Deze subsidieprogramma’s lopen nu af en zijn daarom toe aan een beoordeling. Tevens gaan ze door onder nieuwe namen: het EFS+ en InvestEU respectievelijk. De evaluatie heeft betrekking op vijf evaluatiecriteria: relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang en EU-meerwaarde overeenkomstig de richtsnoeren voor betere regelgeving. In de periode 2021-2027 worden beide programma’s voortgezet als onderdeel van het Europees Sociaal Fonds (ESF+).

Fondsen voor werkgelegenheid en sociale inclusie

Het EaSI-programma (Employment and Social Innovation) liep van 2014 tot 2020. Daaronder was ruim 900 miljoen euro beschikbaar voor zowel publieke als private organisaties, om een hoog niveau van kwalitatief goede en duurzame werkgelegenheid te bereiken, te voorzien in adequate en eerlijke sociale bescherming, om sociale exclusie en armoede tegen te gaan en om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het EPMF-programma (Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit) was onderdeel van het EaSI-programma en liep tot 2016, bevatte in totaal 203 miljoen euro en was gericht op het verstrekken van microleningen tot 25.000 euro, met name aan particulieren.

Reageren

De consultatie staat open tot en met 28 December 2021. Naast decentrale overheden, kunnen ook burgers, bedrijven, ngo’s, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en andere belanghebbenden feedback geven.

Bron

Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie 2014-2020 – eindevaluatie

Meer informatie

Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie 2014-2020, Europese Commissie
Fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa decentraal