...
EU Rechtspraak - 3 oktober 2022

Waar moet ik als gemeente staatssteunrechtelijk rekening mee houden bij het opstellen van langdurige pachtovereenkomsten?

In Estland kwam de manier aan de orde waarop de Europese Commissie de marktconformiteit van pachtprijzen bij langdurige pachtovereenkomsten vaststelt. Als de gevraagde pachtprijzen lager dan de marktprijs zijn, kan er sprake zijn van staatssteun. Het Gerecht buigt zich hierbij over de vraag hoe de marktprijs daarvan te bepalen is, de wijze waarop de bijkomende contractuele verplichtingen moeten meetellen in de pachtprijs, en welke rol taxatierapporten hierbij spelen.

...
Nieuws - 20 juni 2022

Tijdelijke kaderregeling staatssteun in verband met Covid-19 wordt na 30 juni 2022 afgebouwd

De tijdelijke kaderregeling voor staatssteun in verband met COVID-19 wordt niet verlengd. Decentrale overheden kunnen tot en met 30 juni 2022 gebruikmaken van alle instrumenten van de tijdelijke kaderregeling. Hierna zijn er beperkte mogelijkheden om steun te verlenen volgens deze regeling.

...
Praktijkvraag - 13 juni 2022

Kan een gemeente aan één woningcorporatie steun verlenen op basis van de de-minimisverordening voor diensten van algemeen economisch belang én op basis van de Woningwet?

Op basis van de Woningwet heeft onze gemeente een woningcorporatie belast met een dienst van algemeen economisch belang, afgekort DAEB. Daarnaast is onze gemeente van plan om dezelfde onderneming te belasten met een aanvullende DAEB, om sociale huurwoningen aardgasvrij of aardgasarm te maken. Kan voor deze aanvullende DAEB steun worden verleend op basis van de DAEB de-minimisverordening? Zo ja, welke voorwaarden gelden voor het aanwijzen van deze DAEB?

...
Nieuws - 8 april 2022

Aankondiging staatssteunrapportage decentrale overheden over 2021

Alle gemeenten en provincies wordt verzocht te rapporteren over de staatssteunuitgaven in 2021. Naast de reguliere jaarlijkse staatssteunrapportage, vindt dit jaar ook de tweejaarlijkse DAEB-rapportage plaats. De deadline is 31 mei 2022. Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures.

...
Praktijkvraag - 23 mei 2022

Moet een gemeentelijke meldplicht voor toeristische verhuur van woonruimte bij de Europese Commissie genotificeerd worden op basis van de Dienstenrichtlijn?

Op basis van de Huisvestingswet 2014 kan een gemeenteraad in zijn huisvestingsverordening bepalen dat het verboden is om woonruimte beschikbaar te stellen voor toeristische verhuur, zonder dit vooraf te melden bij het gemeentebestuur. Onze gemeente heeft een dergelijke meldplicht in een lokale huisvestingsverordening vastgesteld. Diverse bepalingen in de Huisvestingswet zijn door Nederland genotificeerd bij de Europese Commissie, waaronder een in registratieplicht voor toeristische verhuur. Is onze gemeentelijke meldplicht daarmee ook direct gemeld?

...
Praktijkvraag - 12 september 2022

Moet steun aan een project voor CO2-reductie en energiebesparing gemeld worden als staatssteun?

Onze gemeente wil een project financieren waarmee CO2-reductie en energiebesparing wordt nagestreefd. Het betreft een technische installatie tussen een aantal bedrijven op een bedrijventerrein, om de restwarmte die bij industriële processen vrijkomt te kunnen gebruiken voor de verwarming van andere bedrijven op het terrein. Moeten we dit project melden als staatssteun bij de Europese Commissie, of komen we voor een bepaalde vrijstelling in aanmerking ?

...
Praktijkvraag - 17 december 2021

Moeten wij een DAEB-besluit toetsen aan de Gids DAEB?

Onze provincie wil een DAEB aanwijzen volgens het DAEB-vrijstellingsbesluit. Moeten wij ons DAEB-aanwijzingsbesluit toetsen aan de gids van de Europese Commissie over de toepassing van DAEB?