...
Nieuws - 30 maart 2020

Commissie van Aanbestedingsexperts oordeelt over open house-procedure

Onlangs heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts zich uitgesproken over de vraag welke regels er gelden voor toelatingsprocedures. In haar advies wordt overwogen of aanbestedingsrechtelijke beginselen (zoals gelijke behandeling en proportionaliteit) bij een open house-procedure toegepast moeten worden – en zo ja

...
Nieuws - 24 februari 2020

Cijfers inkoopmethoden gemeentelijke zorg en vereenvoudiging aanbestedingsprocedure

Begin februari is de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit onderzoek brengt nauwkeurig in beeld hoe gemeenten de zorgtaken die voortvloeien uit de Jeugdwet en de Wmo hebben ingekocht. Minister Hugo de Jonge heeft bezwaren tegen zowel de toepassing van het open house-model als het aanbesteden van de zorgtaken. Nadat Hugo de Jonge de Kamer in november had geïnformeerd over zijn voornemen om nationale maatregelen te treffen om aanbestedingen in het sociaal domein te vereenvoudigen hebben verschillende fracties vragen gesteld. Daarop heeft de minister een en ander verduidelijkt.

...
Nieuws - 17 februari 2020

A Europe fit for the Digital Age – Interne markt

Het versterken van de industriële en innovatieve capaciteit van de Europese markt gebeurt door een nieuwe strategie over de handhaving van de interne markt en de opvolger van het Horizon2020-subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Daarnaast komt de Commissie met een Digitale Services Act om het digitale dienstenverkeer te versterken en een ‘Europese e-card’ voor grensoverschrijdende aanbieders van diensten. Verder van belang voor decentrale overheden is de evaluatie van de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en de evaluatie van de staatssteunregels

...
Nieuws - 20 januari 2020

Kamerbrief De Jonge: grotere rol voor Rijksoverheid in continuïteitsborging jeugdzorg

In een Kamerbrief van 15 januari heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de recente problematiek in de jeugdzorg uitgebreid aangekaart. Ook is toegezegd dat de Tweede Kamer in maart 2020 zal worden geïnformeerd over beleidsvoornemens die de problematiek moeten gaan verhelpen. Het ministerie van VWS zal hierbij een grotere rol gaan vervullen.

...
Nieuws - 20 januari 2020

Hoe oordeelt de nationale rechter over het opvragen van personeelsgegevens bij aanbestedingen in het sociaal domein?

Bouw- en sloopafval is de grootste afvalstroom in de EU. Deze afvalstroom is dan ook niet voor niets aangemerkt als prioritair in het nieuwe Circulaire Economie Actieplan van de Europese Commissie. Het Europees Milieu Agentschap heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de uitdagingen en kansen die bouw- en sloopafval bieden op weg naar een circulaire economie.

...
Nieuws - 17 december 2019

Input gevraagd voor Plan van Aanpak MVI 2021-2025

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een enquête gepubliceerd in het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het ministerie wil vernemen in hoeverre het concept speelt bij aanbestedende […]

...
Nieuws - 9 december 2019

Stand van zaken veranderopgave inburgering

Gemeenten zullen verantwoordelijk worden voor inburgering. Het Centraal Planbureau heeft de financiële implicaties van het wetsvoorstel doorgerekend. Daarnaast is de Tweede Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken tussen de VNG en het Rijk over de toekomstige wettelijke taak van de gemeente. Tevens heeft het van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een handreiking gepubliceerd om gemeenten te ondersteunen bij het inkopen van inburgeringscursussen. 

...
Nieuws - 18 november 2019

SKAO publiceert ‘Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden’

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft een gids gepubliceerd die overheden praktische handvatten biedt bij het implementeren van de CO2-Prestatieladder. De ladder helpt hen hun CO2-emissies in kaart te brengen en te verminderen.