Nieuws

Publicatie: 8 maart 2021

Door: en


De Europese Commissie heeft een actieplan voor de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten (hierna: actieplan) gepubliceerd. In het actieplan worden concrete maatregelen geformuleerd die moeten bijdragen aan een sterk sociaal Europa met een eerlijke, inclusieve en veerkrachtige economie. Betrokken partijen, waaronder decentrale overheden, worden opgeroepen de kansen op de arbeidsmarkt en sociale inclusie te bevorderen, eventueel met ondersteuning van Europese fondsen.

Europese pijler van sociale rechten

De Europese pijler van sociale rechten is in 2017 aangenomen door de lidstaten. In deze pijler zijn twintig beginselen opgenomen ter bevordering van werkgelegenheid en sociaal beleid in Europa. De Europese Unie (EU) neemt op Europees niveau alleen stimulerende maatregelen betreffende werkgelegenheid en sociale beleid, aangezien de lidstaten primair bevoegd zijn om te beslissen over deze beleidsterreinen. De Europese pijler van sociale rechten is dan ook geen juridisch bindend document, maar wordt wel gebruikt als referentiekader om de prestaties van de lidstaten op deze gebieden te bevorderen. De twintig beginselen zijn verdeeld over drie hoofdstukken: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming en inclusie. Onder andere rechten als gelijkheid van mannen en vrouwen, een billijk loon en toegang tot essentiële diensten zijn opgenomen in de pijler. Voor meer informatie verwijzen wij naar het nieuwsbericht, dat Kenniscentrum Europa decentraal eerder schreef over de pijler.

Implementatie van de pijler

Om de beginselen uit de pijler van sociale rechten voor alle EU burgers te realiseren, heeft de Europese Commissie al eerder een reeks plannen uitgewerkt, zoals het antiracisme actieplan, de Europese strategie voor gendergelijkheid en de versterkte jongeren garantie. Ook in de plannen voor het economisch herstel na de coronacrisis legt de Commissie nadruk op een socialer Europa. Verschillende financiële herstelinstrumenten kunnen worden aangewend om bestaande en voorziene sociaaleconomische achterstanden aan te pakken. Om de lidstaten daarin een leidraad te bieden heeft de Commissie tegelijkertijd met het actieplan een aanbeveling gepubliceerd over effectieve ondersteuning van werkgelegenheid in het verlengde van de coronacrisis.

Het actieplan

Het actieplan is gebaseerd op een grootschalige raadpleging en formuleert concrete plannen om de beginselen van de pijler verder te implementeren. Het actieplan dient ook als input van de Europese Commissie voor de Porto Social Summit in mei 2021, waar de lidstaten de plannen verder zullen bespreken. Om de volgende stap te zetten naar een eerlijke, inclusieve en veerkrachtige economie heeft de Europese Commissie drie hoofddoelen geformuleerd:

  • Ten minste 78% van de 20 tot 64-jarigen moet een baan hebben;
  • Ten minste 60% van de volwassenen moet jaarlijks een cursus of opleiding volgen;
  • Het aantal mensen voor wie armoede of sociale uitsluiting dreigt moet met ten minste 15 miljoen worden verminderd.

Deze doelen wil de Europese Commissie in 2030 behaald hebben door onder andere de Europese industrie-strategie te herzien, de rol van de Europese Arbeidsautoriteit te evalueren en een Europees platform voor de bestrijding van dakloosheid op te richten. In de bijlage van het actieplan heeft de Commissie alle voorgenomen acties opgesomd. De lidstaten worden aangemoedigd eigen doelstellingen voor 2030 te formuleren.

Oproep aan decentrale overheden

Decentrale overheden kunnen een belangrijke rol spelen in het beschermen van kwetsbaren en het bevorderen van een sociaal inclusieve maatschappij. In het actieplan worden decentrale overheden dan ook opgeroepen op om de beginselen toe te passen binnen hun beleidsbevoegdheden. Hiervoor kunnen eventueel Europese fondsen, zoals het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht, worden aangewend. De Commissie wil bijvoorbeeld decentrale overheden aanmoedigen om de sociale standaarden uit de pijler in acht te nemen bij investeringen en aanbestedingen. Denk hierbij aan maatschappelijk aanbesteden en investeren in sociale werkplekken. Ook kunnen decentrale overheden een bijdrage leveren door ondernemerschap en de veerkracht van het MKB te bevorderen.

Bron

European Pillar of Social Rights Action Plan, Europese Commissie

Meer informatie

European Pillar of Social Rights Action Plan – Questions and Answers, Europese Commissie
De Europese Pijler van Sociale Rechten website, Europese Commissie