Nieuws

Publicatie: 14 september 2020

Door: en


De Europese Commissie startte vorig jaar 20% meer inbreukprocedures dan in 2018. Met zo’n procedure kan de Europese Commissie afdwingen dat een lidstaat het EU-recht toepast. Voor Nederland daalde het aantal inbreukprocedures. 
De toename van het aantal procedures blijkt uit het jaarlijks rapport van de Europese Commissie over de naleving van EU-recht door de lidstaten. Ongeveer de helft van de inbreuken volgt uit te late omzetting van wetgeving. Het totaal aantal lopende inbreukprocedures nam licht af.  

Handhaving Europees recht

Inbreukprocedures komen bijvoorbeeld voor wanneer lidstaten een Europese richtlijn niet op tijd, of niet juist omzetten in hun nationale rechtsorde. Ook decentrale overheden zijn verplicht de Europese regels na te leven. In Nederland biedt de Wet NErpe het Rijk een aantal instrumenten om naleving van het Europese recht door publieke entiteiten te bevorderen.  

De inbreukprocedure

Als de potentiële inbreuk nog in een vroeg stadium is, kan de Europese Commissie die afhandelen met behulp van de EU Pilot. Dit is een informele dialoog tussen de Europese Commissie en de lidstaat. Als dit geen oplossing biedt, wordt een ingebrekestelling verstuurd naar de lidstaat met een verzoek om meer informatie over de inbreuk. Wanneer de lidstaat daaraan geen gevolg geeft, kan de Europese Commissie een met redenen omkleed advies uitbrengen. In het advies verzoekt de Europese Commissie formeel om aan het EU-recht te voldoen. Als ook dit advies niet wordt opgevolgd door de lidstaat in kwestie, kan de Europese Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Oordeelt het Hof dat een lidstaat het EU-recht heeft geschonden, dan zijn de nationale autoriteiten verplicht actie te ondernemen om aan het arrest van het Hof te voldoen. Als ook het arrest niet wordt opgevolgd, kan de Europese Commissie de zaak nogmaals voorleggen aan het Hof en kunnen er financiële sancties opgelegd worden. 

Nederland

Het aantal nieuwe procedures tegen Nederland daalde vorig jaar juist. In 2019 zijn er 16 procedures gestart, tegen 19 nieuwe procedures in 2018. Nederland is hiermee de nummer twee op de lijst van lidstaten met de minste inbreukprocedures in 2019. Van de 16 nieuwe procedures gaan 7 over het te laat omzetten van wetgeving. De Commissie sprak vorig jaar alle lidstaten aan op naleving van de dienstenrichtlijn en de Europese wetgeving omtrent de erkenning van beroepskwalificaties 
inbreukprocedures
Het totaal aantal lopende inbreukprocedures voor Nederland is ook licht gedaald. In totaal liepen er nog 43 procedures tegen Nederland aan het einde van 2019, dat zijn er 4 minder dan aan het einde van 2018.  
Zowel in 2018 als in 2019 gingen veel inbreukprocedures in de EU over de interne markt en mobiliteit. Maar, van alle zaken die eind 2019 nog liepen gingen de meeste over het milieu. In 2018 scoorde het beleidsterrein energie nog hoog. 

Door

Juliëtte Fredriksz en Monika Beck, Kenniscentrum Europa Decentraal  

Bron

Naleving van EU-recht door de lidstaten in 2019, monitoringsrapport Europese Commissie
Naleving van EU-recht door de lidstaten in 2019, persbericht Europese Commissie 

Meer informatie

Naleving van EU-recht: Factsheet Nederland, Europese Commissie
Toezicht en naleving EU-recht, Kenniscentrum Europa Decentraal
Commissie spreekt EU-lidstaten aan op gebreken één-loketsystemen voor grensoverschrijdende dienstverleners, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal
Commissie start inbreukprocedure tegen Nederland wegens onjuiste omzetting richtlijn erkenning beroepskwalificaties, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal
Nederland moet standpunt inzake aanbestedingsplicht woningcoöperaties verduidelijken, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal
Aantal aanmaningen voor Nederland wegens niet naleving EU-recht neemt licht toe, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal (2018)