Nieuws

Publicatie: 27 juli 2020

Door:


Meer dan twee jaar na de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd uitgevoerd, is het kabinet voornemens deze te wijzigen. Dit gebeurt naar aanleiding van een inventarisatie met de ervaringen met de UAVG aan het begin van 2019.

Ervaringen UAVG

Uit de inventarisatie van het kabinet bleek dat er nog veel vragen waren met betrekking tot de UAVG. Hieruit bleek dat er met name meer aandacht zou moeten komen voor voorlichtingen, aangezien er meer ruimte is binnen de regels van de UAVG dan wordt gedacht. Daarnaast werd er tijdens de inventarisatie gesproken over verplichtingen binnen de AVG die veel administratieve lasten met zich meebrengen, maar het kabinet gaf aan dat dit vooral achterstallig onderhoud betrof, aangezien veel van de verplichtingen ook al golden onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Voorgestelde wijzigingen

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend. Hierin worden een aantal voorstellen voor wijzigingen gedaan, zoals onder andere verduidelijking over de voorwaarden voor toepassing voor biometrie, het verwerken van gegevens voor verkeersboetes en een uitbreiding van uitzonderingen die gelden voor archieven. De volledige lijst kunt u hier vinden.

Bron

Kamerbrief wijziging Uitvoeringswet AVG en andere wetten, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie:

Privacy, Kenniscentrum Europa decentraal