Nieuws

Publicatie: 31 mei 2021

Door: , en


Deze week ontvangen alle gemeenten en provincies een bericht met het verzoek te rapporteren over de staatssteunuitgaven in 2020. Over de verleende steun in het kader van de goedgekeurde besluiten met betrekking tot het doelgroepenvervoer (SA.57554 en SA.61360) moet dit jaar ook gerapporteerd worden. Over de staatssteunuitgaven ten behoeve van DAEB’s hoeft dit jaar niet gerapporteerd te worden. Bij de rapportage in 2022 zal worden gevraagd om te rapporteren over de DAEB-uitgaven in 2020 en 2021. In dit bericht vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures.

Verschillende overheden, verschillende rapportages

Het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert de staatssteunrapportage van gemeenten en provincies. Kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak. Alle decentrale overheden zullen worden verzocht om gegevens in te voeren of aan te leveren voor de jaarlijkse staatssteunrapportage. Er is wel een verschil tussen provincies en gemeenten wat betreft de procedure en de wijze waarop dit plaatsvindt.

[su_accordion]

[su_spoiler title=”Procedure voor gemeenten (voor de gemeenten Rotterdam en Utrecht geldt de procedure omschreven als voor provincies)” icon=”plus-circle”]

Alle gemeenten zullen in de week van 19 tot 23 april een brief van het ministerie van BZK ontvangen waarin wordt gespecificeerd welke gegevens moeten worden gerapporteerd. Ook zal daarin meer informatie over de wijze van rapporteren worden verstrekt.

Kort gezegd wordt aan gemeenten verzocht om na te gaan of er uitbetalingen hebben plaatsgevonden in het kader van één van de onderstaande steunmaatregelen:

 1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld of kennisgegeven bij de Europese Commissie. Te denken valt aan steunmaatregelen die vallen onder de:
  • Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV);
  • Landbouwvrijstellingsverordening (LVV);
 2. Steunmaatregelen die vallen onder de Nationale Monumentenregeling;
 3. Steun verleend op basis van de goedgekeurde besluiten inzake doelgroepenvervoer (SA.57554 en SA.61360);
 4. Steunmaatregelen in de vorm van verlaagde grondkosten als compensatie voor sociale woningbouw of maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties.

Enkele gemeenten, waarvan bekend is dat er steun is verleend onder steunmaatregel één, zullen daarnaast een e-mail van Kenniscentrum Europa decentraal ontvangen.

Gemeenten worden verzocht de benodigde gegevens uiterlijk maandag 31 mei 2021 per e-mail bij Europa decentraal aan te leveren. Voor het aanleveren van gegevens die vallen onder punten twee, drie en vier kunnen gemeenten de invulformulieren op de website van Kenniscentrum Europa decentraal gebruiken.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Procedure voor provincies (inclusief de MA’s en gemeenten Rotterdam en Utrecht)” icon=”plus-circle”]

Alle provincies zullen in de week van 19 tot 23 april een brief van het ministerie van BZK ontvangen. Dit geldt eveneens voor de managementautoriteiten (MA’s) en de gemeenten Rotterdam en Utrecht. Deze organisaties worden verzocht om na te gaan of er uitbetalingen hebben plaatsgevonden in het kader van één van de onderstaande steunmaatregelen:

 1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld of kennisgegeven bij de Europese Commissie. Te denken valt aan steunmaatregelen die vallen onder de:
  • Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV);
  • Landbouwvrijstellingsverordening (LVV);
 2. Steunmaatregelen die vallen onder de Nationale Monumentenregeling;

Bovenstaande bestuursorganen worden verzocht uitbetalingen in het kader van goedgekeurde steunmaatregelen en kennisgevingen die onder steunmaatregel één vallen zelf in te voeren in het rapportagesysteem (SARI 2) van de Europese Commissie. Voor het aanleveren van gegevens voor steunmaatregelen die vallen onder de Nationale Monumentenregeling kunnen de bovenstaande bestuursorganen het betreffende invulformulier op de website van Kenniscentrum Europa decentraal gebruiken.

De deadline voor provincies, de gemeenten Rotterdam en Utrecht en een aantal managementautoriteiten voor het invoeren van gegevens in SARI 2, ligt op maandag 31 mei 2021.

[/su_spoiler]

[/su_accordion]

Procedure

Nadat gemeenten en provincies de benodigde gegevens hebben aangeleverd, worden deze gecontroleerd. Bij het uitvoeren van deze controle kan Kenniscentrum Europa decentraal of het ministerie van BZK vragen stellen aan uw organisatie over de aangeleverde gegevens. Omdat er meerdere controlerondes plaatsvinden is het mogelijk dat uw gemeente of provincie op verschillende momenten (tot eind juni 2021) gevraagd wordt de aangeleverde gegevens te verduidelijken.

Achtergrond Staatssteunrapportage

Op grond van Europese regelgeving moeten de lidstaten jaarlijks bij de Europese Commissie een verslag indienen over de door hen verleende staatssteun. Dit geldt voor alle goedgekeurde en van melding vrijgestelde steunmaatregelen. De rapportage is voor de Europese Commissie als toezichthouder een instrument om de naleving van de staatssteunregels te controleren. De Europese Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard voor Staatssteun. Dit Scoreboard geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen in de steunverlening door de lidstaten. Het Scoreboard wordt ieder jaar openbaar gemaakt en is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Doelgroepenvervoer

Naast de reguliere staatssteunrapportage ontvangen alle gemeenten en provincies dit jaar ook het verzoek te rapporteren over de uitgaven die zijn gedaan ten behoeve van landelijke en lokale doorbetalings­afspraken in het doelgroepenvervoer, voor zover dergelijke compensatie gebaseerd is op de goedgekeurde besluiten inzake doelgroepenvervoer I en II (SA.57554 en SA.61360).

Klik hier voor het formulier. Meer informatie is te vinden in dit nieuwsbericht betreffende doelgroepenvervoer I en in dit nieuwsbericht betreffende doelgroepenvervoer II.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de rapportage kunt u een mail sturen naar  cps@europadecentraal.nl of telefonisch contact opnemen met een van de CPS-adviseurs via het helpdesknummer 070 – 338 1099 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00).

Door

Piet Veerkamp, Demi Hoefnagels, en Laura Hollmann, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie

Rapportages, procedures staatssteun, staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal
Verlaagde grondkosten, woningcorporaties, staatssteun, Kenniscentrum Europa decentraal
State Aid Scoreboard, Europese Commissie