Nieuws

Publicatie: 1 oktober 2021

Door:


Hoe gebruiken decentrale overheden inkoop en aanbesteden om het economisch herstel in de nasleep van de coronacrisis te bevorderen? Om deze vraag te beantwoorden is een korte vragenlijst opgesteld door Eurocities en het EU Urban Agenda Partnerschap voor Innovatief en Verantwoord Aanbesteden. Het doel van deze vragenlijst is om voorbeelden en good practices uit de praktijk te verzamelen.

Wat is de EU Urban Agenda?

De EU Urban Agenda kwam in 2016 tot stand met het Pact van Amsterdam. De aanleiding hiervoor was de wens om steden meer te betrekken bij de totstandkoming van Europees beleid, zo is te lezen op de website. Het programma biedt steden en regio’s binnen de EU de mogelijkheid om samen te werken op Europese beleidsterreinen. De EU Urban Agenda richt zich specifiek op drie pijlers van EU-beleidsvorming en -uitvoering. Dit gebeurt binnen veertien thematische partnerschappen, waaronder openbaar aanbesteden. Voor meer informatie over het Partnerschap voor Innovatief en Verantwoord Aanbesteden kunt u dit nieuwsbericht raadplegen.

Onderzoek naar de impact van COVID-19 op openbare aanbestedingen

Het Partnerschap voor Innovatief en Verantwoord Aanbesteden heeft in samenwerking met diverse organisaties onderzoek gedaan naar de aanpak van het aanbestedingsproces ten gevolge van de coronapandemie. De resultaten van dit onderzoek zijn in juli 2021 gepubliceerd. De publicatie bevat meerdere casestudies die de impact van COVID-19 op aanbestedingspraktijken weergeven. Zij schetsen daarnaast trends die zich in dezelfde periode op het gebied van aanbesteden hebben voorgedaan. Ook staan ze stil bij de mogelijk implicaties post-COVID-19. Het Partnerschap is van mening dat de resultaten van het onderzoek inzicht kunnen bieden in de wijze waarop decentrale overheden nuttig kunnen inspelen op de nieuwe trends, om zo openbare aanbestedingen groener en duurzamer te maken.

Vragenlijst

De nadruk van de vragenlijst ligt op aanbesteden post-corona en de herstelplannen die daarmee gepaard gaan. Er zijn diverse denkrichtingen geïdentificeerd, die verrijkt moeten worden met praktijkvoorbeelden. Deze variëren van het hanteren van sociale criteria bij inkoop en ‘circulair’ inkopen tot het creëren van een effectievere dialoog met het mkb. Eurocities is voornemens om de resultaten, de voorbeelden en good practices uit de praktijk te presenteren tijdens de werkgroepsvergaderingen en om deze eind 2021 te publiceren. Ze zullen als input dienen voor de uitwerking van één van de acties van het Partnerschap. Decentrale overheden kunnen tot en met 13 oktober 2021 de vragenlijst invullen via deze link.

Bron

Vragenlijst: verzameling van goede praktijken – aanbestedingen als instrument om het economisch herstel te ondersteunen, Eurocities

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal

Producten EU Urban Agenda Partnerschap voor Innovatief Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal

Action Plan on Public Procurement, Europese Commissie

EU Urban Agenda?, Europese Commissie