Nieuws

Publicatie: 20 januari 2020

Door:


In een Kamerbrief van 15 januari heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de recente problematiek in de jeugdzorg uitgebreid aangekaart. Ook is toegezegd dat de Tweede Kamer in maart 2020 zal worden geïnformeerd over beleidsvoornemens die de problematiek moeten gaan verhelpen. Het ministerie van VWS zal hierbij een grotere rol gaan vervullen.

Actieve rol ministerie

De Jonge geeft aan dat hij persoonlijk actiever betrokken zal worden bij het verhelpen van de problematiek. Hij wil zelf in een eerder stadium actief geïnformeerd worden bij dreigende gevallen van discontinuïteit van cruciale jeugdhulp. In zijn Kamerbrief stelt De Jonge dat dit hem in een positie stelt om de regie te nemen wanneer partijen onderling geen oplossing kunnen vinden. In uitzonderlijke gevallen kunnen er, na advies van de Jeugdautoriteit, middels een subsidie extra financiële middelen worden ingezet om continuïteit te garanderen. Dit gebeurt onder strenge voorwaarden, waaronder de verplichte opstelling van continuïteitsplan door de begunstigde zorgaanbieder.

Samenwerking en gezamenlijk aanbesteden

Daarnaast geeft De Jonge aan dat hij voornemens is om (boven-)regionale samenwerkingen tussen gemeenten te verplichten. Deze verplichting is nodig om de continuïteit van specifieke vormen van jeugdzorg (zoals hoogspecialistische, relatief dure zorg) te borgen. In een eerder bericht schreef Kenniscentrum Europa decentraal al over de rol van jeugdregio’s. Aanbestedende diensten kunnen samenwerken bij aanbestedingen. Het is belangrijk om in dat geval de Gids Proportionaliteit (pagina 18 e.v.) te consulteren om na te gaan of het proportioneel is om een opdracht van meerdere gemeenten te clusteren als één grote opdracht.

Jeugdautoriteit

Per 1 januari 2019 is de Jeugdautoriteit opgericht als een bemiddelende instantie die in kan grijpen wanneer ondersteuning vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) onvoldoende helpt. Het doel van de Jeugdautoriteit is het waarborgen van continuïteit van jeugdzorg. De Jeugdautoriteit zal in de eerste helft van 2020 worden uitgebreid en versterkt om de continuïteitsproblematiek in de jeugdzorg bij de kern aan te pakken. Naast een monitorende functie, krijgt de Jeugdautoriteit waarschijnlijk ook een ‘early warning system’. Daarbij worden de ervaringen van het early warning instrument van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) meegenomen. De Jonge wil de Kamer in maart 2020 verwittigen van zijn beleidsvoornemens omtrent verdere doorontwikkeling van de Jeugdautoriteit.  

Evaluatie Transitie Autoriteit Jeugd

Voorheen had de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) de taak ervoor te zorgen dat instellingen en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om inkoopafspraken voor de jeugdzorg op tijd rond te krijgen. De TAJ is opgeheven en het volledige functioneren is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijken zowel successen als verbeterpunten. Met het oog op de toekomst van de Jeugdautoriteit trekt De Jonge uit de evaluatie van de transitie autoriteit vier belangrijke lessen:

  • Draagvlak voor de inrichting en het werk van de autoriteit bij gemeenten, jeugdhulpaanbieders en het Rijk is belangrijk.
  • De taakopdracht van de autoriteit moet duidelijk afgebakend zijn.
  • De autoriteit moet voldoende onafhankelijk zijn.
  • Er moeten heldere afwegingen komen over de instrumenten die de autoriteit tot haar beschikking krijgt.

Door:

Bram Schreuder en Marieke Merkus, kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Kamerbrief van 15 januari 2020, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zie ook:

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Sociaal domein, Kenniscentrum Europa decentraal
Aanbesteden in het sociaal domein, Kenniscentrum Europa decentraal
Kabinet stuurt aan op meer samenwerking en uniformering in het gedecentraliseerde jeugdzorgstelsel, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal
Kabinet wil aanbestedingsprocedure voor gemeentelijke zorg vereenvoudigen, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal
Wetsvoorstel ter wijziging van de jeugdwet en Wmo 2015, Kenniscentrum Europa Decentraal