Nieuws

Publicatie: 29 november 2021

Door:


De Europese Commissie heeft het nieuwe Interregionale Innovatie Investeringsinstrument (I3) gelanceerd. Dit instrument biedt financiële ondersteuning bij het in de markt zetten en het uitbreiden van interregionale innovatieprojecten. Het gaat dan om projecten rond slimme productie en de groene en digitale transitie. Ook partnerschappen waar decentrale overheden deel van uitmaken kunnen een beroep doen op I3. 

Interregionale innovatie 

Het investeringsinstrument I3 valt onder het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het maakt deel uit van het cohesiebeleid van de Europese Unie, dat ongelijkheden tussen regio’s wil verkleinen. De economische globalisering en sterkere internationale verbondenheid onderstrepen de noodzaak om te blijven innoveren in een steeds competitievere markt. Het is daarom nodig om samen te werken, niet alleen nationaal maar ook over de grens. 

Slimme specialisatie 

Het I3-programma speelt in op deze noodzaak en stelt 570 miljoen euro ter beschikking om interregionale innovatie te bevorderen op de thema’s slimme productie, de groene en de digitale transitie. Net zoals bij EFRO moet dit specifiek gebeuren op zogenaamde slimme specialisatiegebieden: sectoren of activiteiten waar de regio sterk in is en die in een regionale innovatiestrategie zijn benoemd. 

Nederland is opgedeeld in vier regio’s (noord, oost, zuid en west) met elk een Regionale Innovatie Strategie (RIS 3) en eigen slimme specialisatiegebieden.  

Doelgroep en acties 

Het I3-instrument ondersteunt internationale partnerschappen tussen onderzoekers, bedrijven, non-profit en overheden. De partnerschappen kunnen samen identificeren welke prioriteiten zij delen en deze verder uitwerken. Financiering uit I3 is beschikbaar voor projecten waarvan de productontwikkeling al ver gevorderd is, namelijk Technology Readiness Level (TRL) 6-9. Het product zit dan minstens in de demonstratiefase. 

Opzet van het I3-instrument 

I3 bestaat uit twee onderdelen:  

  1. Financiële ondersteuning en advies over investeringen in interregionale innovatieprojecten
    Dit deel is gericht op bestaande partnerschappen. De bedoeling is deze partnerschappen te helpen om innovatieve oplossingen op slimme specialisatiegebieden sneller op de markt te introduceren en op te schalen. Projecten kunnen bijvoorbeeld gaan over investeringen in slimme steden, digitalisering van de overheidsadministratie en innovatie in de digitale economie. 
    De doelgroepen voor dit onderdeel zijn vooral partnerschappen rond het midden- en kleinbedrijf en start-ups. Zij hebben zonder steun de meeste moeite om geld voor de verdere ontwikkeling van hun concept te verkrijgen.  
  1. Financiële ondersteuning en advies voor het ontwikkelen van waardeketens in minder ontwikkelde regio’s
    Hier gaat het om nieuwe partnerschappen. Net zoals bij onderdeel 1 draait het specifiek om de marktintroductie en opschaling van innovatieve oplossingen. Deelnemers worden aangemoedigd om grensoverschrijdende partnerschappen en waardeketens op te zetten. Dit laatste wil zeggen dat de diverse activiteiten en processen die samen een product of dienst vormen in verschillende landen uitgevoerd worden. 

Verdere stappen 

De ‘calls’, specifieke oproepen tot het indienen van projecten, voor de twee onderdelen van I3 staan op de Funding & Tender Opportunities Portal van de Europese Commissie. De eerste calls hebben als deadline 1 februari 2022. Daarna volgt een tweede ronde die loopt tot 18 oktober 2022. 

 Op 9 december 2021 is er een online informatiedag waar meer uitleg wordt gegeven over het instrument, de calls en de aanmeldingsprocedure. Verdere informatie daarover vindt u hier 

Door:  

Gertrude Kort, Kenniscentrum Europa decentraal 

Bron: 

Commissie lanceert instrument voor interregionale innovatie-investeringen met een budget van 570 miljoen euro, Europese Commissie 

Meer informatie: 

EU-fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa decentraal  

Interregional Innovation Investments Instruments, Europese Commissie