Nieuws

Publicatie: 9 september 2019

Door:


De Europese Commissie organiseert op vaste momenten in het Europees beleidsproces online openbare raadplegingen om input van burgers en belanghebbenden te vergaren. De Europese Rekenkamer (ERK) heeft, op verzoek van het Europees Parlement, onderzocht hoe doeltreffend deze online consultaties zijn en komt tot de conclusie dat deze van hoge kwaliteit is, maar identificeert ook verbeterpunten.

Openbare raadplegingen

Tijdens de totstandkoming van nieuwe regelgeving en beleid uit de EU, streeft de Commissie ernaar om in elke fase van dit proces de input van belanghebbenden en burgers te vragen. Dit streven heeft de Commissie verankerd en geïnstitutionaliseerd in de werkprocessen van de Commissie dankzij de Betere Regelgeving Agenda van de eerste vicevoorzitter Frans Timmermans.  Dit gebeurt onder andere door middel van openbare (online) consultaties. Hiervan organiseert de Commissie er jaarlijks meer dan 100. De meest bekende hiervan is de consultatie betreffende de zomer- en wintertijd, deze leverde 4,6 miljoen reacties op. Gemiddeld nemen er 2000 burgers deel aan een consultatie. De Europese Rekenkamer stelt vast dat de perceptie van de deelnemers over de consultaties over het algemeen bevredigend was.

Verbeterpunten openbare raadplegingen

De ERK stelt ook een aantal verbeterpunten vast. Zo raadt de ERK aan dat de Commissie de manier verbetert waarop het burgers benadert, om zo de betrokkenheid van burgers nog verder te vergroten. Daarnaast wordt aangeraden om de consultaties in alle officiële talen beschikbaar te maken en om deze consultaties zo te schrijven dat ze ook begrijpelijk zijn voor alle burgers en belanghebbenden. De ERK constateert ‘dat er gemiddeld meer reacties komen op vragenlijsten die in alle talen van de EU waren vertaald’.
De manier waarop respondenten na de consultaties op de hoogte worden gehouden van de bevindingen kan ook verbeterd worden, aldus de ERK. De resultaten worden niet altijd op tijd, in meerdere talen of overzichtelijk gepresenteerd. De Rekenkamer beveelt de Commissie dan ook aan dat ze de deelnemers vaker en beter op de hoogte houdt van de resultaten.
De Europese Rekenkamer beveelt de Commissie tevens aan streng toe te zien op manipulatie van de raadplegingen door personen die desinformatie willen verspreiden. Hoewel de analyse van de Commissie over het algemeen bevredigend is, is het erg belangrijk dat er goed op wordt gelet of reacties uniek zijn. Hier zou ook verslaglegging over moeten worden gedaan.
De Rekenkamer concludeert dat het bestaande kader voor deze online consultaties van goede kwaliteit is en dat de respondenten van het uitgevoerde onderzoek positief zijn. Wel zijn er een aantal aanbevelingen, die de Rekenkamer in het rapport uiteenzet inclusief tijdspad.

Door:

Fabian Wondergem

Bron:

Speciaal verslag nr. 14/2019: “Geef uw mening!”; door de openbare raadplegingen van de Commissie kunnen burgers meedoen, maar ze schieten tekort qua activiteiten om burgers te bereiken, Europese Rekenkamer

Meer informatie:

Betere Regelgeving, Europa decentraal
Praktijkvraag: Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?, Europa decentraal